Preskočiť na obsah

Monitorovanie a hodnotenie

Projektový tím MaH počas celej implementácie projektu realizuje zber administratívnych dát od ministerstiev a ostatných orgánov štátnej a verejnej správy. Dáta sú systematizované a spracovávané do takého formátu, ktorý umožní pravidelné reportovanie politík prispievajúcich k inklúzii MRK, tak na úrovni záväzkov voči EÚ, ako aj na národnej úrovni - pre potreby MV SR/ÚSVRK, rezortov vlády SR.

Monitorovanie plnenia "Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030"

Monitorovanie napĺňania cieľov Stratégie 2030 v Slovenskej republike prebieha formou monitorovacej správy plnenia Akčných plánov Stratégie 2030, ktorá je každoročne predkladaná vláde Slovenskej republiky. Vypracúva ju analytická jednotka národného projektu MaH.

Monitorovacie správy za jednotlivé roky monitorujú plnenie aktivít Akčných plánov Stratégie 2030 v oblastiach Vzdelávanie, Zamestnanosť, Bývanie, Zdravie a Boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie.

Podrobný prehľad plnenia Akčných plánov za monitorovacie obdobie je uvedený v prílohe správy, ktorú tvorí štandardizovaná tabuľka zahŕňajúca široké spektrum informácií k plneniu jednotlivých aktivít. Tieto informácie, poskytujú rezorty, ktoré nesú zodpovednosť za napĺňanie konkrétnych aktivít. Správnosť obsahovej a vecnej stránky údajov je verifikovaná externými expertmi, ktorí zároveň posudzujú reálny vplyv vykazovaných aktivít na napĺňanie cieľov Stratégie 2030. Hodnotenie expertov slúži subjektom zodpovedným za plnenie aktivít aj ako spätná väzba k realizácií aktivít a na prijatie potrebných opatrení. Monitorovacia správa obsahuje aj návrhy nápravných opatrení v prípade neplniacich sa aktivít.

Monitorovanie plnenia "Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020"

Monitorovanie plnenia Stratégie a jej akčných plánov prebieha formou výročnej monitorovacej správy, ktorú vypracúva analytická jednotka národného projektu Monitorovanie a hodnotenie. Monitorovacia správa obsahuje popis kľúčových informácií o systéme monitorovania Stratégie a taktiež tabuľkový prehľad opatrení a aktivít vyplývajúcich zo Stratégie s komplexnou informáciou o ich plnení za predmetný rok. Dáta, ktoré sú podkladom pre každoročné monitorovacie správy pochádzajú od jednotlivých zodpovedných rezortov a ich partnerských subjektov.

Monitorovacie správy plnenia Stratégie

Vyhodnotenie indikátorov "Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020" 

Povinnosť sledovať a vyhodnotiť indikátory Stratégie vyplýva aj z bodu C.6. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012 v znení bodu  D.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 87  z 22. februára 2017, ktorý ukladá Splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity vyhodnotiť Stratégiu v termíne do 30. júna 2019 a do 30. júna 2021.

Proces hodnotenia Stratégie prostredníctvom pravidelného sledovania vybraných indikátorov Stratégie vychádza z metodického dokumentu Monitorovanie a hodnotenie stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, prijatého Opatrením splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity č. 3/2015, ktorý zavádza jednotný proces, zásady a postupy monitorovania a hodnotenia Stratégie.

Zverejnené tabuľky ponúkajú vyhodnotenie indikátorov globálnych a čiastkových cieľov akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len „Stratégie“) za roky 2016-2018 (PDF - 588.11 kB) a za roky 2019-2020. (PDF - 455.36 kB)

Okrem špecificky etnických indikátorov, ktoré uvádzajú dáta na úrovni jednej z troch cieľových skupín Stratégie (Rómovia ako národnostná menšina, rómske komunity a marginalizované rómske komunity - MRK) obsahujú tabuľky aj proxy indikátory, kde sa namiesto etnickej kategórie využíva ako zástupný predmet indikátora celok, v ktorom sa predpokladá väčší výskyt príslušníkov niektorej cieľovej skupiny Stratégie. Takéto indikátory je možné vytvoriť na báze životnej situácie, napr. deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), poberatelia príspevku v hmotnej núdzi, atď. alebo geografického rozčlenenia, čiže okresy s vyšším podielom zastúpenia MRK. V našom prípade vykazujeme dáta za tzv. vybrané okresy, medzi ktoré radíme 15 okresov s najvyšším zastúpením MRK (Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Gelnica, Rožňava, Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves, Košice – okolie, Sabinov, Levoča, Lučenec, Michalovce, Trebišov, Stará Ľubovňa, Bardejov). V týchto vybraných okresoch, v ktorých spolu žije približne 22 % populácie Slovenska, žije zároveň podľa dát z Atlasu rómskych komunít 2019 približne 63 % rómskej populácie žijúcej v osídleniach (61% odhadovanej rómskej populácie v obciach Atlasu).

V tabuľkách sú obsiahnuté len tie indikátory globálnych a čiastkových cieľov Stratégie, pre ktoré existujú dáta aspoň za jeden rok. Vo všeobecnosti platí, že ako baseline - východiskovú hodnotu, uvádzame dáta za rok 2016, (resp. hodnoty k 31.12.2016) alebo 2019 (resp. hodnoty k 31.12.2019). V prípade, ak tieto hodnoty nie sú k dispozícii, pracujeme s najbližšie dostupnými hodnotami z predchádzajúcich rokov. Dáta, ktorých hodnoty za posledný rok vyhodnotenia v súčasnosti ešte nie sú k dispozícii z dôvodu dlhšieho procesu administratívneho spracovania, budú priebežne dopĺňané. Podkladové dáta pochádzajú z databáz jednotlivých rezortov či inštitúcií, zo štatistických zisťovaní a z ďalších materiálov, napríklad z Atlasu rómskych komunít či zisťovania EU SILC_MRK, EU MIDIS a iných. 

Monitorovanie plnenia "Odporúčanie Rady Európskej Únie o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch"

Na základe Odporúčania Rady vznikla členským štátom EÚ povinnosť prvýkrát, k januáru 2016, a následne každoročne odpočtovať v súlade s odporúčaniami prijaté opatrenia a poskytnúť Európskej komisii informácie ohľadom progresu dosiahnutého v rámci implementácie ich vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov. Odpočet prebieha za priamej participácie rezortov zodpovedných za implementáciu príslušných politík, ktoré sami zadávajú dostupné údaje v anglickom jazyku do pripraveného on-line formulára. Odpočet sa zameriava na konkrétne opatrenia štátnych alebo verejných inštitúcií v oblasti inklúzie Rómov na území SR, ktorých implementácia zasahuje do odpočtovaného roku, s dôrazom na napĺňanie Odporúčania Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov. Predmetné odporúčanie rady je dostupné na adrese.

Externé hodnotenie implementácie Stratégie

Hlavným účelom Externého hodnotenia implementácie (ďalej len „externé hodnotenie“) Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len „Stratégia“) bolo prispieť k vylepšeniu inkluzívnych politík, zameraných na odstraňovanie nerovností medzi Rómami a väčšinovou populáciou na Slovensku na základe doplňujúcej reflexie zo strany nezávislých odborníkov.

Cieľom je teda prispieť k zabezpečeniu komplexného monitorovania a hodnotenia inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu plynúceho z aktivít NP MaH.

Zistenia z hodnotenia ďalej prispejú k efektívnemu nastavovaniu verejných politík v oblasti začleňovania Rómov ako aj k dodržiavaniu princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie plynúcich zo Stratégie tým, že hodnotia jednotlivé nástroje sociálnej intervencie a prispievajú k poznatkom o prípadnej deformite aplikačnej praxe.

Napĺňanie cieľov Stratégie bolo sledované cez tvorbu a implementáciu dokumentov „Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016-2018 pre oblasti D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a D.2.5 Oblasť finančného začlenenia, cez „Akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2017-2020 pre oblasti: D.2.6 Oblasť nediskriminácie a D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie“ a „Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019 - 2020 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a D.2.5 Oblasť finančného začlenenia.“.

Hodnotenie prebiehalo v dvoch fázach. Prvé Externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (PDF - 1.97 MB) prebiehalo v druhej polovici roku 2019 a viaže sa k Akčným plánom Stratégie pre roky 2016-2018. Druhé externé hodnotenie (PDF - 2.15 MB) realizované v druhej polovici 2021 následne hodnotí Akčné plány Stratégie pre roky 2019-2020. 

Externé hodnotenia boli realizované prostredníctvom osem expertov a jednej expertky z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK), ktorí zodpovedali za oblasť vzdelávania prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., ktorého v druhej fáze nahradil Mgr. Vladimír Rafael, PhD., za oblasť zamestnanosti PhDr. Jaroslav Skupnik, PhD., za oblasť zdravia Mgr. Andrej Belák, PhD., za oblasť bývania PhDr. Tomáš Kobes, PhD., za oblasť finančného začlenenia doc. Mgr. M.A. Juraj Buzalka, PhD., za oblasť nediskriminácie doc. PhDr. JUDr.  Lucia Mokrá, PhD. a za hodnotenie oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti bol zodpovedný Gabriel Weibl, PhD., ktorého v druhej fáze nahradil Mgr. Alexander Mušinka, PhD.

Každá správa obsahuje zhodnotenie implementácie Stratégie a jej Akčných plánov podľa kritérií: relevantnosť, účinnosť, dopady a udržateľnosť, ktoré vychádzali zo štandardov Výboru OECD pre rozvojovú evaluáciu. Súčasťou externých hodnotení sú aj rozhovory s osobami zapojenými do vytvárania a implementácie Stratégie, ako aj s inými relevantnými aktérmi.

Druhá hodnotiaca správa obsahuje aj zhrnutia implementácie za celé hodnotiace obdobie 2016-2020 a súvisiace špecifické odporúčania pre ÚSVRK. Súčasťou správy je aj určenie a pomenovanie bariér a facilitátorov, ktoré implementácií Stratégie v priebehu daných období bránili, resp. napomáhali, a formulácie odporúčaní, ako sa s identifikovanými bariérami v budúcnosti vysporiadať.