Preskočiť na obsah

Informácie súvisiace s realizáciou podaktivity „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“ národného projektu

Proces podpory vysporiadania pozemkov v obciach zapojených do národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" (ďalej len "NP PVP OsMRK") vstupuje do realizácie tretej podaktivity národného projektu s názvom "Asistencia pri vysporiadaní pozemkov".

Cieľom tejto podaktivity je poskytnúť obci a jej obyvateľom podporu pri vysporiadaní pozemkov. Úlohou tejto podpory je identifikovať pozemky a obyvateľov MRK, ktorí majú záujem o odkúpenie pozemkov (a nemajú žiadne exekúcie, prípadne podlžnosti voči obci) a zabezpečiť úkony smerujúce k prevodu pozemku – t.j. geodetické úkony, znalecký posudok na ocenenie hodnoty nehnuteľností, právne úkony a súvisiace správne poplatky – všetky tieto náklady budú zabezpečené víťazným uchádzačom. Úkony v rámci 3 podaktivity národného projektu sú financované z NP PVP OsMRK, objednávky predkladá MV SR/ÚSVRK po spolupráci s obcou.

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov RO - grafická časť k.ú. Vydrník - Rómska osada. Zdroj: GKÚ
Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov RO - grafická časť k.ú. Vydrník - Rómska osada. Zdroj: GKÚ

V prípade, že obyvatelia MRK nemajú záujem o kúpu pozemku, respektíve si to nemôžu dovoliť, sme za to, aby sa na časť pozemku, ktorá prislúcha obydliu uzatvorila nájomná zmluva s osobitým zreteľom v trvaní 5 rokov. Cena za geodetické, právne, znalecké služby a správne poplatky závisí od veľkosti pozemku, bude pri prevode pozemku počas realizácie projektu hradená z národného projektu.

Úkony, ktoré je možné realizovať v rámci projektu:

 1. Vytýčenie hraníc pozemku (cena za 100m hranice pozemku)
 2. Vyhotovanie úradne overeného geometrického plánu na zameranie stavby na pozemku (cena za stavbu)
 3. Vyhotovanie úradne overeného geometrického plánu na rozdelenie/zlúčenie pozemku ak právny stav je totožný s registrom C KN (cena za 100m hranice pozemku)
 4. Vyhotovanie úradne overeného geometrického plánu na rozdelenie/zlúčenie pozemku ak právny stav nie je totožný s registrom C KN (cena za 100m hranice pozemku)
 5. Vyhotovanie úradne overeného geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena na pozemku (cena za 100m hranice pozemku)
 6. Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku (ak sa požaduje v zmysle právnych predpisov SR)
 7. Právne služby
  1. Vyhotovenie návrhu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku, resp. návrhu zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemku, spolu s návrhom na vklad a predloženie kópie uzatvorenej zmluvy Objednávateľovi
  2. Vyhotovenie návrhu nájomnej zmluvy, resp. návrhu zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, na dobu minimálne 5 rokov spolu s návrhom na záznam nájomného práva a predloženie kópie uzatvorenej zmluvy Objednávateľovi
  3. Vyhotovenie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, resp. návrhu zmluvy o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena na dobu minimálne 5 rokov spolu s návrhom na vklad vecného bremena a predloženie kópie uzatvorenej zmluvy Objednávateľovi
  4. Vyhotovenie návrhu iného typu zmluvy, ktorého obsahom je prevod vlastníckeho alebo užívacieho práva k pozemkom v prospech obyvateľa dotknutého pozemku, alebo obce spolu so súvisiacimi nákladmi a predloženie kópie uzatvorenej zmluvy Objednávateľovi
 8. Originál, alebo osvedčená kópia príslušného právoplatného rozhodnutia okresného údaru, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva, alebo vecného bremena, alebo záznamu nájomného práva a pod v prospech obyvateľa rómskeho os´dlenia, alebo obce

Z časového a ekonomického hľadiska máme záujem zrealizovať hlavne tie prevody pozemky, kde bude prejavený záujem zúčastnených strán. Výstupy týchto aktivít potrebujeme mať realizované do 30.06.2020, preto v tejto fáze nie je možné odkladať podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností po splatení kúpnej ceny v splátkach.