Preskočiť na obsah

Oznámenie o pokračovaní procesu vysporiadanie pozemkov v rámci Národného projektu podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Názov projektu: Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os (číslo a názov): 5.Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita prioritnej osi 5.1: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Špecifický cieľ 5.1.3: Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania
Termín realizácie: od 10/2016 do 12/2022
ITMS 2014+: 312051Y209
Dátum uzavretia oznámenia: August 2019

Základné informácie o národnom projekte

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „MV SR/ÚSVRK“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „NP PVP OsMRK“ alebo „národný projekt“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „OP ĽZ“), zahrňujúc Prioritnú os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

NP PVP OsMRK nadväzuje na aktivity súvisiace s procesom vysporiadania pozemkov v rámci národného projektu „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“, kód ITMS 2014+: 312051I641 (ďalej len „NP PVP MRK“). Cieľom NP PVP OsMRK je podporiť proces vysporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK a v rómskych osídleniach a nadviazať na hlavnú aktivitu NP PVP MRK (Podpora vysporiadania pozemkov) a podaktivity NP PVP MRK (Podaktivita 1 až 3) (bod 6 Oznámenia) a to tak, aby užívatelia (obce), ktoré splnili podmienky zapojenia sa do NP PVP MRK, mohli pokračovať v implementácii procesu vysporiadania pozemkov v rámci NP PVP OsMRK.

NP PVP OsMRK je jeden z vybraných programov „Take away“ balíka, realizovaného prostredníctvom národných projektov, ktoré sú realizované komplexne v 150 obciach za účelom zrýchlenia procesu integrácie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj „MRK“) v štyroch strategických oblastiach - vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Hlavným cieľom NP PVP OsMRK je podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a prispieť k zlepšeniu štandardov hygieny bývania cieľovej skupine - príslušníkom a obyvateľom MRK a to prostredníctvom podpory obciam smerujúcej k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach (ďalej len „RO“) a v obciach s prítomnosťou MRK (ďalej len „dotknuté pozemky“), v zmysle platných právnych predpisov tak, aby bolo umožnené obyvateľom MRK nadobudnúť k pozemkom pod ich obydliami taký právny vzťah, ktorý im umožní legalizáciu stavby, ktorú obývajú, alebo im umožní realizáciu stavby obydlia, alebo k týmto pozemkom nadobudne právny vzťah obec, ktorá následne na týchto pozemkoch zrealizuje opatrenia, ktoré vedú/prispejú k zvýšenej kvalite podmienok bývania príslušníkov MRK (napr. možnosť zriadenia prístupu k inžinierskym sieťam). V prípade realizácie následných opatrení obce, ktoré prispejú k zlepšeniu štandardov hygieny bývania obyvateľov osídlenia, zostanú pozemky vo vlastníctve obce. Vytvoria sa tak podmienky pre dlhodobo udržateľný rozvoj MRK na Slovensku, najmä v oblasti kvality a hygieny bývania.

Spolupráca MV SR/ÚSVRK medzi obcou ako užívateľom a MV SR/ÚSVRK ako prijímateľom prebieha na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci, v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva o spolupráci“). Užívatelia pri realizácii jednotlivých podaktivít NP PVP OSMRK postupujú v súlade so Sprievodcom pre užívateľov zapojených do NP PVP OSMRK v aktuálnom znení a ďalšími relevantnými potrebnými dokumentmi.

Pri realizácii NP PVP OsMRK nebudú obciam poskytované finančné prostriedky. Úhradu za zrealizované služby bude MV SR/ÚSVRK poskytovať priamo poskytovateľom [zhotoviteľom (služby špecifikované v bode 6.1 Oznámenia), poskytovateľom služieb (služby špecifikované v bode 6.2 Oznámenia), poskytovateľom geodetických, znaleckých a právnych služieb (služby špecifikované v bode 6.3 Oznámenia)] vybraným na základe výsledku verejného obstarávania. Z uvedeného vyplýva, že obce nepredkladajú žiadosť o platbu, monitorovacie správy a inú podpornú dokumentáciu. Administratívne úkony spojené so žiadosťami o platbu, monitorovaním projektu, ITMS 2014+ a ďalšími povinnosťami spojenými s implementáciou projektu z OP ĽZ, vykonáva MV SR/ÚSVRK ako prijímateľ NFP

Po skončení procesu vysporiadania pozemkov sa predpokladá, že v  obciach zapojených do NP PVP OsMRK bude sprehľadnená situácia týkajúca sa vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádza RO, alebo MRK. V ideálnom prípade budú mať obyvatelia dotknutých pozemkov právny titul na používanie pozemkov, na ktorých sú postavené ich obydlia. Do konca realizácie národného projektu sa predpokladá, že vo vybraných obciach budú dotknuté pozemky prevedené (na základe zmluvy o prevode vlastníctva k pozemku a pod.) na obyvateľov RO, alebo im budú dané do dlhodobého užívania (na základe zmluvy o nájme, alebo zmluvy o zriadení vecného bremena a pod.).

Toto oznámenie o pokračovaní procesu vysporiadania pozemkov v rámci NP PVP OsMRK (ďalej len „Oznámenie“) je vydané pre vybrané oprávnené obce, ako informácia o preklopení aktivít súvisiacich s procesom vysporiadania pozemkov z NP PVP MRK do NP PVP OsMRK.

Oprávnení užívatelia národného projektu

V prílohe č. 4 Oznámenia - Zoznam oprávnených užívateľov je na základe odsúhlasenej metodológie zjednodušeného indexu pásma segregácie, resp. podrozvinutosti identifikovaných 150 obcí, ktoré boli oprávnené zapojiť sa do procesu vysporiadania pozemkov v rámci národného projektu.

V rámci národného projektu oprávnená obec zároveň:

  1. nesmie byť dlžníkom na daniach;
  2. nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;
  3. nesmie byť dlžníkom poistného na sociálnom poistení;
  4. nesmie byť subjektom, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Oprávnená cieľová skupina národného projektu

Príslušníci a obyvatelia MRK.

Oprávnené územie

Oprávneným územím realizácie NP PVP OSMRK je územie siedmych samosprávnych krajov a to: Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického.

Presný zoznam oprávnených užívateľov je uvedený v prílohe č. 4 Oznámenia – Zoznam oprávnených užívateľov.

Časový rámec realizovania aktivít národného projektu

Národný projekt „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“jerealizovaný od 01.10.2016 do 30.06.2021.

Hlavná aktivita národného projektu

Hlavná aktivita projektu: Podpora vysporiadania pozemkov

Cieľom hlavnej aktivity je poskytnúť komplexnú podporu obciam smerujúcu k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK a v RO v zmysle platných právnych predpisov, tak aby bolo umožnené príslušníkom a obyvateľom MRK nadobudnúť k pozemkom pod ich obydliami taký právny vzťah, ktorý im umožní legalizáciu stavby, ktorú obývajú, alebo im umožní realizáciu stavby obydlia, alebo k týmto pozemkom nadobudne právny vzťah obec, ktorá následne na týchto pozemkoch zrealizuje opatrenia, ktoré vedú/prispejú k zvýšenej kvalite podmienok bývania príslušníkov MRK (napr. možnosť zriadenia prístupu k inžinierskym sieťam).

Hlavná aktivita národného projektu pozostáva z nasledovných 3 podaktivít:

Zapojenie sa obcí do národného projektu

Prijímateľ posudzoval splnenie podmienok zapojenia sa do NP PVP OsMRK, na základe podkladov, ktoré predložil užívateľ počas procesu podávania žiadostí o zapojenie sa do NP PVP MRK a ich následného overenia. Obec, ktorá splnila podmienky na zapojenie sa do NP PVP MRK, uzatvorila s prijímateľom zmluvu o spolupráci.

Vzhľadom k tomu, že proces vysporiadania pozemkov, ktorý má byť realizovaný v rámci NP PVP OsMRK nadväzuje na proces vysporiadania pozemkov v rámci NP PVP MRK, prijímateľ za účelom zamedzenia administratívnej záťaže užívateľov nevyžaduje opätovné zasielanie žiadosti o zapojenie sa do národného projektu.

Prijímateľ na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci zaslal zapojeným užívateľom dodatok k zmluve o spolupráci, na základe ktorého sa aktivity NP PVP MRK považujú v celom rozsahu za aktivity NP PVP OsMRK.

Obec po obdŕžaní dodatku k zmluve o spolupráci pre NP PVP OsMRK v troch vyhotoveniach, odošle návrh dodatku podpísaný štatutárnym orgánom alebo splnomocneným zástupcom v primeranej lehote odo dňa doručenia dodatku doporučenou poštou na adresu sídla MV SR/ÚSVRK:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Obálka musí byť označená nasledovne:
"Dodatok k zmluve o spolupráci NP PVP OSMRK"
"Neotvárať"

Prijímateľ po podpísaní dodatku k zmluve o spolupráci štatutárnym orgánom MV SR/ÚSVRK alebo jeho zástupcom, jeden podpísaný rovnopis užívateľovi. Užívateľ je povinný Zmluvu o spolupráci archivovať minimálne po dobu realizácie NP PVP OSMRK, resp. po dobu a vo forme stanovenej pre archiváciu dokumentácie projektov financovaných z prostriedkov EÚ.

Dodatok k zmluve o spolupráci nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Poskytovanie informácií k národnému projektu

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich s NP PVP OSMRK, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: nppvp@minv.sk
telefón: 02/50944959, 02/50944977

Adresa sídla MV SR/ÚSVRK:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie


[1] ÚSVRK je organizačnou zložkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zodpovednou za realizáciu NP PVP MRK.
[2] Potreba vysporiadania pozemkov sa podľa NP PVP MRK predpokladá v 150 obciach v 243 rómskych osídleniach vybraných podľa ukazovateľov Atlasu rómskych komunít 2013 a jeho aktualizácií.
[3] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.