Preskočiť na obsah

Stanovenie limitu výšky personálnych výdavkov na príslušných pozíciách v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ od 1.1.2022 Úrad vlády Slovenskej republi

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚV SR/ÚSVRK“), vydáva túto informáciu pre užívateľov národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ (ďalej len „NP TSP a TP II“) za účelom oznámenia stanoveného maximálneho limitu celkovej ceny práce platného od 1.1.2022.

V súlade so Sprievodcom pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II“ (ďalej aj „NP TSP a TP“) a Zmluvou o spolupráci je užívateľ povinný pri odmeňovaní zamestnancov, terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, dodržiavať zákon č. 553/2003 Z. z. (platí pre obce) alebo Zákonník práce (platí pre MVO) a zároveň zohľadňovať limity výšky personálnych výdavkov na príslušných pozíciách. To znamená, že napriek tomu, že je politika odmeňovania príslušného užívateľa vyššia ako uvedené limity v tabuľke nižšie, oprávnené finančné prostriedky môžu byť maximálne do výšky, ktorá bola stanovená zo strany MV SR/ÚSVRK.

Celková cena práce je určená za ustanovený pracovný čas konkrétneho zamestnávateľa v súlade s § 85 Zákonníka práce, t. j. na neskrátený pracovný úväzok.Maximálna celková cena práce v rámci NP TSP a TP od 1.1.2022, uvedená v tabuľke nižšie, je prepočítaná na základe indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR, zverejneného Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku, maximálne však do výšky disponibilnej alokácie projektu.

Tabuľka: Maximálny limit celkovej ceny práce od 1.1.2022

Pozicia v projekte Garančné poistenie (GP) Minimálny limit CCP pre rok 2022 [1] Maximálny limit CPP pre rok 2022
Terénny sociálny pracovník bez GP 1180,80 € 1901,00 €
vrátane GP 1183,80 € 1905,00 €
Terénny pracovník bez GP 888,00 € 1251,00 €
vrátane GP 890,00 € 1253,00 €

Upozornenie: Odmeny [2] resp. prémie alebo rôzne variabilné zložky naviazané napr. na hospodárske výsledky užívateľa nie sú oprávneným výdavkom t. j. užívateľovi nebudú refundované.


[1] CPP - Celková cena práce
[2] Ide o zložku mzdy v zmysle § 118 zákonníka práce. Uvedené sa aplikuje aj na obdobný pracovný vzťah (napr. zákon o štátnej službe)