Preskočiť na obsah

Informácia o ukončení prijímania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pre oprávnené obce nachádzajúce sa v zozname 150 z Atlasu rómskych komunít

Z dôvodu vyčerpania disponibilnej výšky finančných prostriedkov Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ odo dňa 25. januára 2022 ukončuje možnosť zapojenia sa do NP TSP a TP II.  na základe Oznámenia oprávnení užívatelia nachádzajúci sa v zozname 150 (Atlas rómskych komunít 2013) nezapojení do NP TSP a TP I. 2017 – 2019 - o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.