Preskočiť na obsah

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Oznámenie - oprávnení užívatelia nachádzajúci sa v zozname 150 (Atlas RK 2013) nezapojení do NP TSP a TP I. 2017 - 2019

 o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do  národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

 (ďalej len „Oznámenie“)

Názov projektu:  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.
Operačný program:  
Ľudské zdroje (OP ĽZ) Prioritná os:   5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita prioritnej osi 5.1:  Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Špecifický cieľ 5.1.2:  Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
ITMS2014+: 312051Z511
Dátum zverejnenia oznámenia:  03.12.2019
Dátum uzavretia hodnotiaceho kola: 
 na konci každého kaledárneho mesiaca

Základné informácie o národnom projekte

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚV SR/ÚSVRK [2]“) je prijímateľom NFP v národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.(ďalej len „NP TSP a TP II.“), z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Hlavným cieľom NP TSP a TP II. je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktorá bude trvať 36 mesiacov.

Oprávnení úžívatelia pre zapojenie sa do národného projektu (na základe tohoto oznámenia)

Do NP TSP a TP II. sú na základe tohto Oznámenia oprávnení zapojiť sa:

Právna forma oprávnených užívateľov:

Užívatelia neoprávnení zapojiť sa do národného projektu

 1. dlžníci na daniach;
 2. dlžníci poistného na zdravotnom poistení;
 3. dlžníci poistného na sociálnom poistení;
 4. užívateľ, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie dvoch rokov  predchádzajúcich podaniu Žiadosti;
 5. užívateľ, voči ktorému je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze alebo v reštrukturalizácii (relevantné pre neziskové organizácie a občianske združenia).
 6. užívateľ, nad ktorým je zavedená nútená správa (relevantné pre obce), pokiaľ nie je uvedené inak.

Obec, nad ktorou je zavedená nútená správa, môže byť zapojená do NP TSP a TP II., za podmienky, že spolu so žiadosťou o zapojenie a potom kedykoľvek na požiadanie ÚV SR/ÚSVRK, predloží:

Oprávnená cieľová skupina národného projektu

Cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ s  príslušníci  a obyvatelia MRK.

Oprávnené územie

 1. NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj),
 2. NUTS II – Stredné Slovensko  (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj),
 3. NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj).

Limity v rámci projektu

Na území jednej obce/mesta môže byť podporený len 1 užívateľ.

Hlavná aktivita národného projektu

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity - Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktorá bude trvať 36 mesiacov.

 Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

 1. Koordinácia a metodické usmerňovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce
 2. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK
 3. Podpora zvyšovania kvality a profesionality ľudských zdrojov
 4. Monitorovanie aktivít projektu

Finančné prostriedky poskytované oprávneným užívateľom v rámci národného projektu

ÚV SR/ÚSVRK poskytuje užívateľom zapojeným do NP TSP a TP II.  finančné prostriedky na výkon práce

 1. terénnych sociálnych pracovníkov [1] a terénnych pracovníkov (mzdové výdavky)
 2. platbu paušálu na pokrytie ostatných nákladov:
  1. kancelárske potreby, telekomunikačné služby, cestovné náklady pre TSP a TP
  2. náklady na realizáciu preventívnych a vyhľadávacích aktivít  

Systém financovania  a podmienky pre úhradu finančných prostriedkov definuje Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II., ktorý tvorí prílohu č. 2 Oznámenia  (ďalej len „Sprievodca“)  v časti 5.

Obsadzovanie pracovných pozícií zamestnancov v rámci národného projektu

V rámci NP TSP a TP II. sa budú u zapojených užívateľov na základe tohto Oznámenia podporovať nasledovné pracovné pozície:

Terénny sociálny pracovník a Terénny pracovník. 

Počet pracovných pozícii bude určený nasledovne:

V prípade užívateľov podľa prílohy Sprievodcu 1c) - počet pracovníkov by mal reflektovať odporúčania Sprostredkovateľského orgánu [2] - ak sa užívateľ neuvedie v Žiadosti ináč.

Minimálny počet je 1 terénny sociálny pracovník. Maximálny počet pre užívateľa je 6 a zloženie pracovných pozícii môže variovať podľa potreby reflektujúc najmä náročnosť problémov MRK v danej lokalite. Užívateľ  je povinný pri obsadzovaní vyššie uvedených pracovných pozícii postupovať v zmysle prílohy č. 2 Sprievodcu. 

Časový rámec realizácie aktivít v rámci národnáho projektu

Časový rámec realizovania činností terénnej sociálnej práce a terénnej práce podľa tohto Oznámenia je najskôr od účinnosti Zmluvy o spolupráci a najdlhšie do 31.10.2022.

Postup zapojenia oprávneného užívateľa do národného projektu

Užívatelia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v časti 2 až 5 tohto Oznámenia, sa môžu zapojiť do NP TSP a TP II.  nižšie uvedeným spôsobom:

1.Užívateľ vyplní formulár Žiadosti na webovom odkaze ÚV SR/ÚSVRK: https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/narodny-projekt-terenna-socialna-praca-a-terenna-praca-v-obciach-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-ii/zakladne-informacie-o-projekte/

2.Žiadosť následne vytlačí a podpísanú štatutárnym zástupcom, resp. inou oprávnenou osobu a  vrátane povinných príloh doručí na nižšie uvedenú adresu;

Vzhľadom na všeobecné podmienky Ústredného portálu verejnej správy obmedzujúce veľkosť doručovaných správ objemom dát 55 MB odporúčame žiadateľom predkladanie žiadosti a príloh v listinnej podobe.

 Užívateľ je povinný spolu so Žiadosťou doručiť nasledovné povinné prílohy: 

 1. Zakladacia listina a štatút (relevantné pre neziskové organizácie) resp. stanovy (relevantné pre občianske združenia) a doklad o registrácii v príslušnom registri - kópia;
 2. Zmluva o účte v banke, na ktorý bude ÚV SR/ ÚSVRK poukazovať finančný transfer, resp. potvrdenie o bankovom účte - kópia; 
 3. Užívateľ  preukazuje splnenie kritérií uvedených bode 3 v písm. a) až d) formou čestného vyhlásenia,   príloha č. 3 tohto Oznámenia;
 4. Čestné vyhlásenie o tom, že nad Užívateľom  nie je zavedená nútená správa (relevantné pre obce),   príloha č. 4 Oznámenia;   
 5. Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene Užívateľa (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné), príloha č. 5 Oznámenia.
 6. Čestné vyhlásenie o tom, že voči užívateľovi nie je vedené konkurzné/reštrukturalizačné konanie (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné), príloha č. 6 Oznámenia.

Žiadosť  a jej prílohy, ako aj všetky ostatné dokumenty vyžiadané MV SR/ÚSVRK  v listinnej podobe   zasiela alebo doručuje Užívateľ na adresu: 

Úrad vlády SR / ÚSVRK
Námestie slobody 1,
811 06 Bratislava
Na obálke musí byť označenie : “NP TSP a TP II. - Neotvárať!“

Za zaslanie Žiadosti sa považuje preukázateľné odovzdanie Žiadosti s prílohami, na prepravu poštovému podniku, poskytujúcemu poštové služby na základe všeobecného povolenia alebo licencie, na vyššie uvedenú adresu. Za doručenie Žiadosti sa považuje osobné doručenie Žiadosti na podateľňu Úradu vlády Slovenskej republiky. Podateľňa Úradu vlády Slovenskej republiky prijíma zásielky v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod. Pri podaní Žiadosti na prepravu poštovému podniku, lehota  ostáva zachovaná, ak posledný deň lehoty pripadá na deň podania žiadosti na prepravu. Dokladom o odovzdaní Žiadosti na prepravu je označenie dátumu podania na obale zásielky. Ak na obale zásielky s obsahom Žiadosti, bez zavinenia žiadateľa nie je uvedený dátum odovzdania Žiadosti na prepravu, dokladom o odovzdaní Žiadosti na prepravu je doklad vydaný poštovým podnikom, ktorý poskytol poštovú službu.

Dokladom o doručení Žiadosti je vyznačenie dátumu na Žiadosti, alebo obale Žiadosti, vykonané podateľňou Úradu vlády Slovenskej republiky. To sa vzťahuje aj na doručenie na kanceláriu splnomocnenca Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. 

Záväzný charakter má až riadne a včasné podanie kompletnej Žiadosti vrátane povinných príloh buď v listinnej podobe  alebo elektronicky do elektronickej schránky ÚV SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.    

Riadne a včas podaná kompletná Žiadosť s prílohami bude podkladom k vypracovaniu Zmluvy o spolupráci. 

Predložením Žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými podmienkami zapojenia sa do NP TSP a TP II.  uvedenými v Oznámení a vyhlasuje, že tieto podmienky spĺňa. Zároveň potvrdzuje správnosť uvedených údajov.

Hodnotenie a výber predložených žiadostí

Formálna kontrola zaslanej Žiadosti a jej prílohy 

ÚV SR/ ÚSVRK skontroluje, či Žiadosť obsahuje všetky náležitosti vrátane všetkých jej príloh.

V  prípade, že Žiadosť nie je kompletná,  ÚV SR/ ÚSVRK prostredníctvom e-mailu uvedeného v Žiadosti vyzve užívateľa na doplnenie chýbajúcich príloh. V prípade, ak tak užívateľ neurobí, Žiadosť nebude považovaná za kompletnú. Nekompletné Žiadosti nebudú považované za podané.  

Ak  kompletná žiadosť s prílohami nebude doručená/zaslaná vo vyššie uvedenom termíne, resp. v termíne po komunikácii so zástupcami ÚV SR/ÚSVRK,  bude zo strany ÚV SR/ÚSVRK považovaná za nepodanú a nebude s týmto užívateľom uzatvorená Zmluva o spolupráci.

Posúdenie splnenia podmienok pre zapojenie   

ÚV SR/ ÚSVRK  posúdi kompletnú Žiadosť najmä z hľadiska vecnej, formálnej a obsahovej správnosti a úplnosti údajov v Žiadosti a v jej prílohách.

ÚV SR/ÚSVRK overuje splnenie  kritérií uvedených v bode 3. písm. a) až d)  prostredníctvom overenia údajov a informácií v:

Upozorňujeme Užívateľov aby si pred predložením Žiadosti  overili správnosť údajov  vo vyššie uvedených registroch a v prípade nesprávnych údajov zabezpečili ich úpravu so skutočným stavom pred predložením Žiadosti.

Ak po overení správnosti údajov vo vyššie uvedených registroch zistí ÚV SR/ÚSVRK nesplnenie niektorého kritéria  uvedeného v  písm. a) až d), oznámi to užívateľovi   a vyzve ho na predloženie:

 ÚV SR  môže aj v prípade akýchkoľvek pochybností vyzvať žiadateľa  na predloženie vyššie uvedených potvrdení na preukázanie splnenia kritérií uvedených v bode 3.  písm. a) až d).

S oprávneným užívateľom, ktorý splnil podmienky a v oprávnenom území je jediným oprávneným užívateľom, ktorý sa uchádza o zapojenie do NP TSP a TP II. v  príslušnom kalendárnom mesiaci, bude uzatvorená Zmluva o spolupráci s ÚV SR/ÚSVRK a bude tým zapojený do predmetného národného projektu.  

V prípade, že sa pre oprávnené územie podľa prílohy Sprievodcu 1c) prihlási viac užívateľov v príslušnom kalendárnom mesiaci (napr. obec i neverejný poskytovateľ služby) rozhodne o výbere užívateľa tzv. expertná skupina pri NP TSP a TP II. 

Následne ÚV SR/ÚSVRK vypracuje návrh Zmluvy o spolupráci, ktorý doručí užívateľovi.  Po podpísaní Zmluvy o spolupráci štatutárnym orgánom Užívateľa alebo jeho zástupcom, užívateľ bezodkladne zašle dva rovnopisy Zmluvy o spolupráci ÚV SR/ÚSVRK, jeden rovnopis Zmluvy o spolupráci si ponechá. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,  zabezpečuje zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Poskytovanie informácií k NM TSP a TP II.

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP TSP a TP II., resp. s podmienkami zapojenia sa do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: ingrid.zubkova@vlada.gov.sk; telefón: +421 2 220 25 346

Korešpondenčná adresa:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Námestie slobody 11
811 06 Bratislava

Prílohy

 1. Formulár Žiadosť o zapojenie sa (DOCX - 65.50 kB)
 2. Sprievodca pre zapojené subjekty do NP TSP a TP II (PDF - 529.20 kB) a prílohy Sprievodcu (ZIP - 3.99 MB)
 3. Čestné vyhlásenie - splnenie kritérií pre zapojenie sa do NP TSP a TP II. (DOCX - 61.68 kB)
 4. Čestné vyhlásenie - nutena správa (DOCX - 66.72 kB)
 5. Čestné vyhlásenie - podpisový vzor (DOCX - 62.97 kB)
 6. Čestné vyhlásenie - konkurzné konanie a iné (DOCX - 63.61 kB)
 7. Odporúčanie SO o počte TSP a TP pre oprávnených užívateľov (PDF - 325.96 kB)

[1] Podrobnejšie informácie v Sprievodcovi

[2] Príloha Oznámenia č. 7;

[3] Informačný zoznam daňových dlžníkov vedený Finančnou správou SR

[4] Zoznam dlžníkov VŠZP; Zoznam dlžníkov Dôvera; Zoznam dlžníkov Union

[5] Zoznam dlžníkov Sociálna poisťovňa

[6] Inšpektorát práce Košice