Preskočiť na obsah

Ako sa zapojiť do NP PRIM II.

Obce a mestá zapojené do NP PRIM I. pokračujú plynule do NP PRIM II. na základe podpisu novej zmluvy o spolupráci. ÚSVRK zabezpečí kontrolu splnenia všetkých ostatných podmienok cez verejne dostupné registre.

Postup, akým sa môžu zapojiť nové obce a mestá, ktoré neboli zapojené v NP PRIM I. popisuje Oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP PRIM II. (PDF - 449.54 kB) a jeho prílohy (ZIP - 588.41 kB).

Obec alebo mesto, ktoré sa rozhodne zapojiť ďalšiu materskú školu a má podpísanú Zmluvu o spolupráci zašle len Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu (Príloha č.1 Oznámenia), ostatné prílohy sa nezasielajú.

Ako vybrať materskú školu

O účasti MŠ v NP PRIM II. rozhodne obec. Je možné zapojiť aj viac materských škôl.

Pri výbere MŠ je dôležité brať do úvahy nasledujúce povinné kritériá:

Postup zapojenia sa v šiestich jednoduchých krokoch

 1. Obec (oprávnený užívateľ) sa dôkladne oboznámi s Oznámením na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP PRIM (v časti Základné dokumenty pre užívateľov NP PRIM II.)
 2. Obec  vyplní a odošle Žiadosť o zapojenie sa  do národného projektu (Príloha č.1. Oznámenia)
 3. Žiadosť obec následne vytlačí a podpísanú štatutárnym orgánom obce alebo jeho zástupcom spolu s prílohami (5,6 a 7) doručí na ÚSVRK (prostredníctvom pošty/kuriéra).
  K vytlačenej a podpísanej  žiadosti je potrebné pripojiť prílohy a nasledujúce potvrdenia:
  • čestné vyhlásenie o splnení kritérií pre zapojenie oprávneného užívateľa do NP PRIM II. (Príloha č. 5  Oznámenia)
  • kópiu zmluvy o bankovom účte užívateľa, na ktorý bude ÚSVRK poukazovať finančný transfer, pokiaľ budú splnené všetky podmienky podľa Zmluvy o spolupráci.
  • čestné vyhlásenie o tom, že nad obcou nie je zavedená nútená správa (Príloha č. 6 Oznámenia), resp. doklady podľa bodu 2. písm. e) poznámka pod čiarou.
  • čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene obce (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné) (Príloha č. 7 Oznámenia).
 4. ÚSVRK overí či je žiadosť kompletná. V prípade splnenia uvedených podmienok ÚSVRK odošle obci návrh Zmluvy o spolupráci.
 5. Obec po podpísaní zmluvy o spolupráci štatutárom obce alebo jeho zástupcom resp. inou oprávnenou osobou, zašle v stanovenej lehote podpísané rovnopisy Zmluvy o spolupráci na korešpondenčnú adresu ÚV SR. Po podpise zmluvy na strane ÚV SR bude zmluva zverejnená v centrálnom registri zmlúv a rovnopis zaslaný späť do obce.
 6. Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.

Kto sa môže zapojiť do NP PRIM

Oprávnenými užívateľmi NP PRIM je 150 obcí identifikovaných v Operačnom programe Ľudské zdroje.

Obec, ktorá je oprávneným užívateľom, musí pre uzavretie Zmluvy o spolupráci spĺňať nasledujúce kritériá (pokiaľ nie je ustanovené inak):

Ako sa môže zapojiť aj obec v nútenej správe?

Obec v nútenej správe predloží spolu so Žiadosťou, a potom kedykoľvek na požiadanie ÚSVRK, kópiu rozhodnutia Ministerstva financií SR o zavedení nútenej správy (podľa § 19 ods. 10 zákona č. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)  a o vymenovaní núteného správcu (podľa § 19 ods. 13 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov), spolu s písomným súhlasom núteného správcu s uzavretím zmluvy o spolupráci pre NP PRIM a s použitím peňažných prostriedkov obce na úhradu záväzkov obce vyplývajúcich s pracovno-právnych vzťahov uzavretých s AsU a OZ v rámci NP PRIM, resp. súvisiacich s týmito vzťahmi (súhlas núteného správcu podľa § 19 ods. 18 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení

Termín predloženia žiadostí o zapojenie sa do NP PRIM II ostáva otvorený pre ešte nezapojené obce.