Preskočiť na obsah

Externé hodnotenie NP PRIM I. a NP PRIM II. z dielne MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje zrealizoval externé hodnotenie Národných projektov PRIM I. a PRIM II. (február 2022). Hodnotenie sledovalo niekoľko kľúčových oblastí ako napr. kvalitu fyzického prostredia v triedach, vzťahy medzi deťmi, prístup zamestnancov k deťom v triedach, udržateľnosť nastavených opatrení a pod. Hodnotenie prináša aj sériu odporúčaní predovšetkým pokračovanie zaškolenosti detí z MRK (viac ako 1 rok), udržateľnosť pomocných a pomáhajúcich profesií ako pedagogický a/alebo rodičovský asistent, pokračovanie materiálnej pomoci pre materské školy na zabezpečenie prekonávania bariér pri dochádzke do MŠ pre deti z MRK, expertnú podporu inkluzívnych tímov a i.