Preskočiť na obsah

NP PRIM II. v skratke

NP PRIM II. je pokračovaním projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (NP PRIM I.). 

Ciele NP PRIM II:

 NP PRIM II. naďalej hradí mzdy

 NP PRIM II. :

V MŠ je možné mať až troch pedagogických asistentov, spravidla jedného odborného zamestnanca (najčastejšie školského špeciálneho pedagóga alebo školského psychológa), jedného rodičovského asistenta a koordinátora inkluzívneho vzdelávania. Prioritou je udržanie pracovných miest, ktoré vznikli počas NP PRIM I.

NP PRIM II. pokračuje v preferenčnom zamestnávaní Rómok a Rómov v nepedagogických, pedagogických a odborných profesiách.

NP PRIM II. pokračuje v aktivitách v už zapojených obciach a MŠ, ambíciou je získať pre spoluprácu ďalších 29 MŠ zo 150 obcí a miest, ktoré sú oprávnenými užívateľmi národných projektov ÚSVRK.

Výhody pre materské školy zapojené do PRIM II.:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len ÚSVRK) ako prijímateľ národných projektov tzv. „Take away“ balíka podporuje prepájanie jednotlivých intervencií v sociálnej oblasti, v oblasti bývania a vzdelávania a kvalitu výkonu. Pridaná hodnota národných projektov je vo využívaní kapacít a intervencií zameraných na tú istú cieľovú skupinu. V prostredí jednej lokality/komunity je tak možné poskytnúť rodine intervencie v oblasti sociálnych služieb, služieb zamestnanosti, bývania, predprimárneho vzdelávania, výchovného poradenstva a i., pričom tieto profesie navzájom spolupracujú tak, aby pomoc bola komplexná, cielená a adresná. NP PRIM II. je súčasťou Take away balíka národných projektov.