Preskočiť na obsah

Následné činnosti koordinátora Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity po 31.12.2015

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komuniky bol v programovom období 2007-2013 (od 1.1.2007 do 31.12.2015) koordinátorom HP MRK. Následné činnosti koordinátora HP MRK po 1. januári 2016 vychádzajú zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, v aktuálnej verzii, ktorý vychádza z nariadení EK pre štrukturálne fondy a Kohézny fond, ako aj z nariadení EK pre ukončenie programového obdobia 2007 – 2013

Od 1. januára 2016 sú následné činnosti koordinátora HP MRK zamerané na činnosti súvisiace s ukončením programového obdobia 2007 – 2013 a následného monitorovania riadne ukončených projektov z LSKxP , ktoré spadajú do nasledovných oblastí:

Činnosti spojené s vypracovávaním:

 1. správ o implementácii HP MRK
 2. odpočtov implementácie projektov LSKxP,
 3. podkladov k hodnoteniu HP MRK a analýz, podľa potreby pre CKO, RO OP, EK v súvislosti s HP MRK za programové obdobie 2007-2013        

Činnosti spojené s vykonávaním člena v Monitorovacom výbore pre:

 1. OP V za PO 2007-2013
 2. OP Z za PO 2007-2013
 3. OP ZaSI za PO 2007-2013
 4. OP ŽP za PO 2007-2013
 5. ROP za PO 2007-2013
 6. OP BK za PO 2007-2013
 7. Vedomostnú ekonomiku (OPIS, OP KaHR, OP VaV) za PO 2007-2013.

Činnosti spojené:

 1. s pracovnou skupinou HP MRK
 2. s Monitorovacou skupinou komplexného prístupu.

Činnosti pri implementácii projektov k zabezpečeniu následných činností koordinátora HP MRK v období 2016-2021 financovaných z Operačného programu Technická pomoc, ktorého riadiacim orgánom a poskytovateľom finančných prostriedkov je Úrad vlády SR. Implementácia týchto projektov  je v súlade so systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre PO 2014-2020 a so systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, KF a ENRF na PO 2014-2020.

Súčinnosť pri vykonávaní kontrol a auditov u koordinátora HP MRK, kompetentnými subjektmi za PO 2007-2013 a súčinnosť pri vykonávaní kontrol a auditov kompetentnými orgánmi v PO 2014-2020 v súvislosti s výkonom následných činností koordinátora HP MRK a v súvislosti s implementáciou projektov  k vykonávaniu následných činností koordinátora HP MRK financovaných z OP TP.

Činnosti spojené s vypracovávaním a aktualizáciou riadiacich dokumentov potrebných k výkonu následných činností koordinátora HP MRK v období 2016-2021.

Činnosti spojené s archiváciou dokumentov  koordinátora HP MRK:

 1. za PO 2007-2013 (najneskôr do 31.12.2031).
 2. za PO 2014-2020 (najneskôr do 31.12.2031)

Monitorovanie projektov