Preskočiť na obsah

Asistencia ÚSVRK a monitorovanie situácie na hraničných prechodoch s Ukrajinou: Ubľa, Vyšné Nemecké, Veľké Slemence

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na slovensko-ukrajinskej hranici má Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci svojich možností záujem pomôcť v krízových situáciách všeobecne, všetkým odídencom bez rozdielu národnosti.

Z dôvodu hlásených kritických situácií a neadekvátneho postupu pri pomoci občanom Ukrajiny rómskej národnosti od rôznych FO a PO, charitatívnych a mimovládnych organizácií z SR, ako aj zo zahraničia je potrebná asistencia aj zo strany ÚSVRK.

Doteraz sme intervenovali pri pomoci v Charitnom Dome v Dolnom Smokovci pri dočasnom pobyte 75 odídencov. Na žiadosť Slovenskej katolíckej charity sme priamo zabezpečovali všetky úkony od tlmočenia, zabezpečovania bežného chodu zariadenia, až po sprievod počas prevozu odídencov do Mníchova. Obdobné služby sme poskytovali aj v stanovom mestečku v Humennom.

ÚSVRK sa pravidelne (2x denne) osobne/online zúčastňuje na Permanentnom krízovom štábe (ďalej ako „PKŠ“), kde informujeme štáb o priebehu našich intervencií. Informácie z PKŠ následne posúvame relevantným inštitúciám, ktoré sa taktiež zúčastňujú na pomoci odídencom, napr. Rómsky Inštitút, Rómsky vzdelávací fond, OZ Tenenet, Zdravé regióny, cirkevne spoločenstvá a iné. ÚSVRK sa zúčastňuje aj na koordinačnej činnosti v Ústrednom krízovom štábe. Spolupracujeme aj s inštitúciami štátnej a verejnej správy pri plnení čiastočných potrebných úloh, o ktoré žiadajú Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. V spolupráci s Odborom prevencie kriminality MV SR zamestnanci ÚSVRK zabezpečili preklad dôležitých informačných materiálov do rómskeho jazyka. ÚSVRK v tejto spolupráci plánuje ďalej pokračovať.

Vytvorili sme koordinačný výbor s v spolupráci s vyššie spomínanými subjektami (privítame aj ďalšie subjekty), v rámci ktorého budeme koordinovať pomoc v zmysle monitorovania krízových situácií, poskytovanie konzultácií a asistencie v práci so špecifickými skupinami (odídenci žijúcich v getách, segregovaných lokalítách, bez doterajších zdravotných intervencií, iné), poskytovať humanitárnu pomoc, koordinovať pomoc poskytovanú obyvateľmi SR pre odídencov, zabezpečovanie ubytovania a prepravy, ako aj monitorovanie v zariadeniach, kde budú odídenci umiestnení (napr. prevencia pri obchodovaní s ľuďmi).

Berúc do úvahy doterajšie skúsenosti ÚSVRK z terénu, aktuálnu situáciu na hraniciach, ako aj informácie z PKŠ a iných inštitúcií, ÚSVRK navrhuje ako jednu z aktivít aj monitorovanie situácie na troch hraničných priechodoch Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence.

Zámerom je vytvorenie monitorovacích hliadok, ktoré budú súčinne so všetkými orgánmi pôsobiacimi na hraniciach a zachytávať krízové situácie.

Kontakty v prípade potreby a vo vyššie uvedených záležitostiach na Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sú nasledovné:
emailová adresa: splnomocnenecrk@vlada.gov.sk
telefónné číslo: + 421 2 209 25 424; +421 209 25 648