Preskočiť na obsah

Poradný orgán splnomocnenca pre oblasť mládeže

V súlade s potrebou posilnenia základných potrieb mladých Rómov a Rómiek a s cieľom zapájania mladých do integrácie Rómov na Slovensku, vznikol pri Úrade splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity poradný orgán pre oblasť mládeže.

Cieľom poradného orgánu je podporiť aktívny a participatívny prístup k integrácii prostredníctvom zmysluplného zapojenia mladých Rómov a Rómiek do tvorby, vykonávania, monitorovania, preskúmavania a vykazovania opatrení zameraných na Rómov.

Viac informácií o poradnom orgáne nájdete v priloženom štatúte.  

Ak máte návrhy alebo otázky na členov poradného orgánu, môžete ich kontaktovať ma ich e-mailovej adrese.  

Zoznam členov poradného orgánu

Mgr. Katarína Horváthová, predsedníčka poradného orgánu

Volám sa Katarína Horváthová, bývam v Košiciach kde som aj študovala- na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na katedre sociálnej práce. Počas štúdia som sa dobrovoľníckou prácou venovala mladým Rómom a Rómkam, kde som spoznala mnoho úžasných  ľudí, a s  niektorými som v kontakte aj dodnes. Takáto angažovanosť mi priniesla osoh nielen pri ľahšom získavaní výskumných údajov k diplomovej práci, ale aj v profesionálnej oblasti, vďaka ktorej som si našla prácu v komunitnom centre v Ke-Šaci na pozícií odbornej pracovníčky, kde sa okrem iného  venujem najmä deťom a mladým adolescentom. Mojím cieľom a životným krédom ktorým sa  doteraz riadim a ktorým som sa riadila počas školských čias  je nikdy sa nevzdávať a nepozerať nato, akú dlhú cestu mám pred sebou, ale ako ďaleko som sa svojou vytrvalosťou a trpezlivosťou už dostala a koľko prekážok som zvládla prekonať.

Dávid Kováč, podpredseda poradného orgánu

Moje meno je David Kováč, mám 22 rokov a som študentom medzinárodných vzťahov na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rómska problematika mi je veľmi blízka a považujem za dôležité, aby jej pozornosť venovala aj vyrastajúca generácia mladých Rómov. Pevne verím, že  spoločnými silami sa nám podarí dosiahnúť úspechy, ktoré pozitívne ovplyvnia život Rómov na Slovensku. 

Tomáš Šarközi, člen poradného orgánu

Pochádzam zo Zvolena a študujem psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Rád sa vzdelávam a zlepšujem. Chcel by som sa stať najlepšou možnou verziou seba samého. 

Motto: Čo zasadíš, to ti vyrastie.

Tomáš Matta, člen poradného orgánu

Volám sa Tomáš a študujem medzinárodné vzťahy v Košiciach. Som mladý usmievavý chalan, ktorý má rád šport, osobnostný rozvoj a zaujíma sa o občiansky život z prostredia Rómov ale aj nerómov. 

Motto: Svojím príkladom, príbehom a prácou na sebe, viete a aj do budúcna môžte prirodzene inšpirovať iných.

Miroslav Chromý, člen poradného orgánu

Keďže ja sám som Róm, tak ma vedie vnútorný pocit k tomu, aby som pomáhal Rómom a svojou prácou kladne prispel k životnej zmene rómskeho etnika. Myslím si, že je veľmi dôležité motivovať mládež cez voľnočasové a mimoškolské aktivity, aby dosiahli lepšie výsledky v škole, čo má dopad aj na umiestnenie sa rómskej mládeže do siete stredných škôl a neskôr s týmto úzko súvisí aj uplatnenie sa na trhu práce. Chcel by som, aby rómska mládež sa stala sebavedomou, sebaistou a necítila sa menejcenná, alebo diskriminovaná, preto je potrebné podporiť rómske Ja. 

Moje motto je : “Všetko, čo si v živote zaumieniš, môžeš vlastným úsilým dosiahnuť”

Zdenko Farkaš, člen poradného orgánu

Som mladý 22 ročný róm, ktorý študuje na prvom stupni vysokoškolského štúdia. Navštevujem Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, na ktorej je mojim študijným odborom špecialne chovateľstvo. V bežnom živote sa snažím presadiť prednosti našej menšiny a tak pomôcť upustiť od stereotypného vnímania rómskej komunity. Spoločnými silami sa v tomto programe budeme snažiť ďalej rozvíjať naše názory a postrehy na problematiku rómov a ďalej napredovať k lepšej budúcnosti.

Motto: Každé ráno máš dve možnosti: pokračovať v snívaní alebo vstať a začať si tie sny plniť.


 Vlajka Európskej únie Aktivity poradného orgánu sú spolufinancované z programu Európskej únie - Právo, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). / These activities are co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).