Preskočiť na obsah

Výzva na spoluprácu počas monitorovania a hodnotenia Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

VYHLASUJE VÝZVU NA VÝBER EXPERTOV

na spoluprácu počas monitorovania a hodnotenia Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030

Dátum vyhlásenia výzvy:  25. január 2023

Dátum uzávierky výzvy: 10. február 2023

 

  1. CIEĽ VÝZVY

Cieľom výzvy na výber expertov (ďalej len „výzva“) je vybrať expertov a expertky do novovytvoreného panelu expertov, ktorý bude zameraný na špecifické témy týkajúce sa inklúzie rómskych komunít.

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 181/2021 dňa 7. apríla 2021 Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ďalej iba „Stratégia 2030“). Tento rámcový dokument je záväzkom vlády Slovenskej republiky (SR), ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov. 

Na Stratégiu 2030 priamo nadväzujú Akčné plány na roky 2022 – 2024 v prioritných oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie, ktoré vláda schválila uznesením č. 256/2022 zo dňa 6. apríla 2022.

Európska komisia zaväzuje členské krajiny k vytvoreniu funkčného systému monitorovania a hodnotenia národných stratégii. Systém monitorovania a hodnotenia slovenskej Stratégie 2030 a jej akčných plánov je podrobne popísaný v metodickom dokumente „Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.“ Súčasťou procesu monitorovania a hodnotenia je aj činnosť predmetného panelu expertov. 

Úlohou expertov bude raz ročne monitorovať a vyhodnotiť pokrok v jednotlivých oblastiach Stratégie 2030 na základe predloženého odpočtu plnenia Akčných plánov od jednotlivých ministerstiev a iných gestorov aktivít. Experti budú plniť kľúčovú úlohu v procese verifikácie údajov uvedených v monitorovacích správach ako i v súvislosti s formuláciou cieľov a metodológie konkrétnych dopadových hodnotení a tematických zisťovaní, ktoré budú ďalšou súčasťou širšieho procesu hodnotenia Stratégie 2030. Panel expertov je zložený z minimálne piatich a maximálne desiatich členov tak, aby obsah každého z tematických a horizontálnych cieľov Stratégie bol garantovaný aspoň jedným členom/členkou panelu expertov.

  1. KRITÉRIÁ PRE VÝBER EXPERTOV

Odborné kritériá

Minimálne 5 rokov praxe v oblasti inklúzie MRK a v oblasti, o ktorú uchádzač prejaví záujem.

Ďalšie špecifické a osobnostné predpoklady

  1. NÁLEŽITOSTI K ZARADENIU UCHÁDZAČA DO VÝBERU NA POZÍCIU EXPERTA

Uchádzač na pozíciu experta na spoluprácu zašle životopis a žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta (ďalej len „žiadosť“) písomne alebo emailom s uvedením jednej z piatich oblastí Stratégie 2030, v ktorej chce pracovať ako expert:

 

1. Vzdelávanie

2. Zamestnanosť

3. Bývanie

4. Zdravie

5. Boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie

 

Uchádzač môže v rámci predkladanej žiadosti predložiť aj ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia (napr. kópie certifikátov, zoznam publikačnej činnosti a pod.).

Životopis a žiadosť je potrebné zaslať do 10. februára 2023 elektronicky na email splnomocnenecrk@vlada.gov.sk

alebo písomne/osobne na adresu:

Úrad vlády SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Nám. slobody 1

813 70 Bratislava

  1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie zverejnených všeobecných a odborných kritérií prostredníctvom doručenej žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu experta, nebudú zaradení do výberu na expertov. Uchádzači budú po posúdení všetkých žiadostí písomne informovaní o zaradení/nezaradení do zoznamu expertov.

V prípade, ak žiadosť bude neúplná, alebo ak bude mať ÚV SR pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti, vyzve elektronicky uchádzača na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu údajov a stanoví lehotu na doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov uvedených v žiadosti. V prípade, ak aj po doplnení/vysvetlení/náprave údajov zo strany uchádzača bude mať ÚV SR pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v žiadosti uchádzača, uchádzač nebude zaradený do zoznamu expertov.

Spolupráca bude prebiehať na základe dohody o vykonaní práce a bude honorovaná. Výška honoráru bude komunikovaná po posúdení žiadostí s vybranými uchádzačmim.

Výkon činnosti sa predpokladá najmä v období marec – apríl v rozsahu približne 60 hodín a podľa potreby v priebehu roka.

  1. ODKAZY NA RELEVANTNÉ DOKUMENTY

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1113/strategia_2030.pdf

Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 - Metodický dokument. https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1113/metodicky_dokument_ham_2022_final.pdf

Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do 2030 na roky 2022-2024 https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1113/akcne_plany_strategie_2030_na_roky_2022_2024_final.pdf