Preskočiť na obsah

Archív aktualít

Oznam o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8 – OP ĽZ
22. 08. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8, verzia 1.0 s účinnosťou od 22. augusta 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na našom webovom...
 

Oznam o zverejnení Zmeny č. 1 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK v rámci iniciatívy Catchig up - Regions
08. 08. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 1 výzvy  zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions, kód...
 

Zverejnili sme Vzor zmluvy o poskytnutí NFP PO5aPO8 s prílohami ver. 5.0
06. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje prijímateľom zverejnenie Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP PO5aPO8 s prílohami ver. 5.0, ktorá nadobudne účinnosť od 07. júla 2022. Bližšie...
 

Oznam o zverejnení Zmeny č. 6 výzvy zameranej na na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
01. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 6 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK, kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 a zároveň zmenu termínu 12. hodnotiaceho...

Oznam o zverejnení Zmeny č. 4 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode)
01. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 4 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych...
 

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 12. hodnotiaceho kola na 06. júla 2022
30. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení posunu termínu uzavretia 12. hodnotiaceho kola výzvy  zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK s kódom...
 

Vydanie Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 6.0 OP ĽZ
30. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 6.0 s účinnosťou od 01. júla 2022. Aktualizácia predmetnej príručky...
 

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola a uzavretí výzvy na 06. júla 2022
29. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení posunu termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola, ktoré je zároveň aj termínom uzavretia výzvy  zameranej na podporu dobudovania inžinierskych...
 

Vydanie Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8 OP ĽZ
29. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení spoločnej Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 1.0 s účinnosťou od 30. júna 2022. Za účelom...
 

Oznam o uzavretí výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK - OPLZ-PO5a6-2020-1
20. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o uzavretí výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom POLZ-PO5a6-2020-1. Termín uzavretia výzvy je stanovený na 21...
 

Oznam SO o zverejnení usmernenia č. 10 k oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity
16. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len "SO") pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Usmernenia č. 10 - Špecifikácia preukázania splnenia a overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 15 "Oprávnenosť z...
 

Oznam o zverejnení príručky pre oprávnenosť výdavkov pre PO6 - OP ĽZ
15. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje príjimateľov o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov PO6, verzia 3.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 16. júna 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na našom webovom sídle v...

Remeselníci a majstri z MRK pomôžu obliecť naše kultúrne dedičstvo do nového šatu
14. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 13. júna 2022 vyzvanie na národný projekt, ktorý zabezpečí zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti osôb z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK) realizáciu...
 

Vyzvanie na národný projekt HRADY - OPLZNP-PO5-2022-1
13. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 13. júna 2022 vyzvanie pre národný projekt s názvom "Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho...
 

Oznam o zverejnení vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvy PO6 - verzia 6.0
02. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym prijímateľom zverejnenie Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP s prílohami pre PO6 - verzia 6.0, ktorá nadobudne účinnosť od 17. júna 2022. Bližšie...
 

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 7. HK ktoré je zároveň termínom ukončenia výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK
27. 05. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola, ktoré je zároveň aj termínom uzavretia výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia,...
 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NP pre prioritnú os 5 OP ĽZ
19. 05. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa NP pre PO5, verzia 6.0 s účinnosťou od 20. mája 2022. Aktualizácia príručky bola...
 

Použitie priameho zadania v prípade zákaziek s nízkou hodnotou pre OPĽZ PO 5 a 6
17. 05. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Informácie sprostredkovateľského orgánu č. 1 k použitiu priameho zadania v prípade zákaziek s nízkou hodnotou v rámci OP ĽZ (ďalej len...
 

Oznam o zverejnení jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO pre programové obdobie 2014-2020
01. 04. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarana (ďalej len "jednotná...
 

Oznam o posune 3. hodnotiaceho kola a zároveň termínu uzavretia výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2021-2
31. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o posune 3. hodnotiaceho kola a zároveň termínu uzavretia výzvy zameranej na podporu základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) s kódom...

Oznam 10. hodnotiaceho kola, ktoré je zároveň dátumom uzavretia výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK, OPLZ-PO6-SC611-2020-1
31. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov NFP, že termín uzavretia 10. hodnotiaceho kola je zároveň termín uzavretia výzvy - 30. júna 2022 zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v...
 

Oznam o zverejnení termínov hodnotiacich kôl výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK a výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up - Regions
02. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o zverejnení termínu 11. hodnotiaceho kola  na 29. apríla 2022 a zverejnení termínu 12. hodnotiaceho kola na 30. júna 2022 výzvy zameranej na podporu...
 

Oznam o zverejnení termínov ďalších hodnotiacich kôl výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode a výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
02. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o zverejnení 9. hodnotiaceho kola na 29. apríla 2022 a zverejnení 10. hodnotiaceho kola na 30. júna 2022 výzvy zameranej na podporu prístupu k...
 

Aktualizácia príručky pre prijímateľa DOP pre prioritnú os 5 a prioritnú os 8 OP ĽZ
28. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa DOP pre PO5 a PO8, verzia 6.0 s účinnosťou od 28. februára 2022. Aktualizácia príručky bola...
 

Výzva na podporu budovania miestnych ciest a chodníkov je naďalej otvorená, ďalší termín pre podanie vašej žiadosti je 28.2.2022
24. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len "SO") pre časť operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len "OPĽZ"), vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2 zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je...
 

Oznam o zmene č. 5 a o posune 10. HK výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK OPLZ-PO5a6-2020-1
24. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 5 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK v rámci iniciatívy Catching-up Regions kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 a zároveň k...
 

Zverejnenie prezentácií pre prijímateľov k výzve zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK OPLZ-PO5a6-2020-1
18. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácií k výzve zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK v rámci iniciatívy Catching -up Regions s kódom...
 

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 6. HK výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierských sietí v prostredí MRK
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode) v prostredí...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s...
 

Oznámenie o uzavretí výzvy a termíne posunu 2. hodnotiaceho kola výzvy na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 2. hodnotiaceho kola a zároveň o uzavretí výzvy zameranej na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z...
 

Aktualizovali sme FAQ k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2
26. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo 26. januára 2022 aktualizované často kladené otázky FAQ k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2. 
 

Opäť sme zverejnili výzvu na miestne občianské poriadkové služby
18. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 12. januára 2022 dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len...
 

Výzva na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s prítomnosťou MRK - Uzavretá
12. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 12. januára 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí...
 

Vytvorené pracovné miesta členov hliadok MOPS pomôžu udržať prostriedky z fondu REACT-EÚ
11. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch ďalšiu dopytovo orientovanú výzvu zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na...
 

Oznam č.1 k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2
04. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom odstránenie zrejmej nesprávnosti vo výzve zameranej na podporu dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2. V...
 

Oznam o zverejnení Zmeny č. 1 a posune 1. hodnotiaceho kola výzvy na Rané vzdelávanie OPLZ-PO5-2021-2
09. 12. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy  a posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO5-2021-2 zameranej na podporu programov vzdelávania a...

Oznam o termíne uzavretia 8. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
09. 12. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu 8. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 11. marca...
 

Oznam o zmene č. 4 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK a posune 9. hodnotiaceho kola
06. 12. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 4 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom POLZ-PO5a6-2020-1 a zároveň o posune 9. hodnotiaceho kola na...
 

Často kladené otázky k výzve na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky
03. 12. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo dňa 3. decembra 2021 často kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v...
 

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2021-2
02. 12. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2. Nová výzva je zameraná...
 

Často kladené otázky k výzve na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry v prostredí s MRK - OPLZ-PO6-SC611-2021-2
02. 12. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo dňa 2. decembra 2021 často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry v prostredí MRK s kódom...
 

Pokračovanie úspešnej výzvy budovania chodníkov, ciest a mostov k lepšej dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK
30. 11. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2 zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov...
 

Oznam o posune termínu 9. hodnotiaceho kola výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
29. 11. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 9. hodnotiaceho kola výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1. Uzavretie 9....
 

Nová výzva na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2 - Uzavretá
26. 11. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom...

Rezort vnútra pripravuje pokračovanie úspešnej výzvy na podporu dobudovania miestnych komunikácií v obciach s prítomnosťou MRK
25. 11. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch novú výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho...
 

Aktualizované FAQ k výzve na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK - OPLZ-PO6-SC61-2020-2
19. 11. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo aktualizované často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6/SC611-2020-2.
 

Zverejnenie prezentácii z informačného seminára k vyzve na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
11. 11. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov, že prezentácie z informačného seminára, ktorý sa uskutočnil dnes 11. novembra 2021 k výzve zameranej na podporu vzdelávania a starostlivosti v...
 

Rozširujeme zoznam oprávnených obcí a zlepšujeme podmienky výzvy zameranej na budovanie kanalizačného systému a prístupu k pitnej vode
08. 11. 2021

Ministerstvo vnútra vnútra v snahe zlepšiť dostupnosť výzvy pre väčší počet miest a obcí  po komunikácii s rezortom životného prostredia pristúpilo k rozšíreniu zoznamu oprávnených žiadateľov, ako aj k zjednodušeniu podmienok výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 zameranej na...
 

Oznam o Zmene č. 3 výzvy zameranej na dobudovanie inžinierskych sieti a zverejnení termínu 5. hodnotiaceho kola výzvy
04. 11. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o Zmene č. 3 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2. Sprostredkovateľský orgán ďalej...
 

Rezort vnútra zverejnil novú pilotnú výzvu zameranú na programy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vo veku 0 až 3 roky pre deti z MRK
02. 11. 2021

Prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu v ranom detstve je pre optimálny vývin detí kľúčový. Výskumy opakovane potvrdzujú, že účasť detí na programoch vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej len "VSRD") môže vo významnej miere pozitívne ovplyvniť ich neskoršie...
 

Oznam o Zmene č. 5 výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1
29. 10. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 5 výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Cieľom Zmeny č. 5 je navýšnie...
 

Oznam o posune termínu 4 hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
26. 10. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o posune termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí...

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky
25. 10. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky a s tým...
 

Výzva na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií - Uzavretá
25. 10. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 25. októbra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) pre deti z...
 

Oznam o Zmene č. 3 a predĺžení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
15. 10. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3 ako aj o predĺžení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom...
 

Oznam o termíne uzavretia 9. a 10. hodnotiaceho kola výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
30. 09. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení 9. a 10. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1....
 

Oznam o zverejnení výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s MRK v rámci iniciatívy Catching up - Regions OPLZ-PO6-SC611-2021-1
30. 09. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 30. septembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného...
 

Výzva na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up - Regions
30. 09. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 30. septembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného...
 

Oznam o Zmene č. 3 výzvy na prestupné bývanie
28. 09. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s...
 

Ministerstvo vnútra predĺžilo čas na podanie projektov pre zabezpečenie prístupu k pitnej vode. Termín najbližšej uzávierky je 22.11.2021
28. 09. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) má vyhlásenú výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1. Výzva bola zverejnená v apríli minulého roka 2020. Vzhľadom k dostatočným finančným prostriedkom...

Oznam o termíne uzavretia 6. hodnotiaceho kola a termín uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
17. 09. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia výzvy na termín uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy s termínom 20. septembra 2021 a zároveň informuje o...
 

Oznam o termíne uzavretia výzvy MOPS - OPLZ-PO8-2021-1
24. 08. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej...
 

Oznam o zverejnení termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sieti v prostredí MRK
17. 08. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o zverejnení termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK ...
 

Oznam o termíne uzavretia výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK postupom JPÚ
10. 08. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzavretí Výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových...
 

Oznam o Zmene č. 1 a posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy MOPS
28. 07. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje oprávnených žiadateľov o zverejnení Zmeny č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 (MOPS). Predmetom zmeny je bližšia špecifikácia vybraných podmienok poskytnutia príspevku...
 

Oznam pre žiadateľov výzvy MOPS o spustení funkcionality podávania ŽoNFP v rámci ITMS2014+ a aktualizácii FAQ
22. 07. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej...
 

Oznámenie o predĺžení termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy MOPS
21. 07. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len MOPS)...
 

Zverejnenie vzorovej dokumentácie k vybraným dokumentom k zadávaniu zákaziek na stavebné práce
21. 07. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len "SO pre OP ĽZ") informuje žiadateľov/prijímateľov v rámci prioritnej osi 6 operačného programu Ľudské zdroje o vydaní nezáväznej vzorovej dokumentácie odporúčacieho charakteru...

Oznam o predĺženi 1. hodnotiaceho kola výzvy MOPS, OPLZ-PO8-2021-1
19. 07. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov výzvy OPLZ-PO8-2021-1, že pôvodný termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola výzvy 26. júla 2021 sa bude predlžovať o minimálne 7 pracovných dní. O presnom termíne...
 

Aktualizácia príručiek pre prijímateľa pre prioritnú os 5 OP ĽZ
15. 07. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Príručky pre prijímateľa NP pre PO5, verzia 5.1 s účinnosťou od 16. júla 2021 a Príručky pre prijímateľa DOP pre PO5, verzia 5.1 s účinnosťou od 16....
 

Oznam o zverejnení FAQ k výzve MOPS
29. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení často kladených otázok "FAQ" výzvy zameranej na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické...
 

Oznam o zverejní Príručky pre prijímateľa pre prioritnú os 6
24. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov  o zverejnení Príručky pre prijímateľa verzia 5.1 s účinnosťou od 24. júna 2021. Príručka je zamerané na pomoc prijímateľovi pre zlepšení orientácie v procese...
 

Zverejnenie prezentácii k webináru k výzve MOPS
23. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov, že prezentácie z webinára, ktorý sa uskutočnil v stredu 23. júna 2021 k výzve zameranej na individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom...
 

Oznam o zmene č. 4 výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry a navýšeniu alokácie výzvy
16. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 4 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenia alokácie.
 

Oznam a uzavretí termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredi MRK
16. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o uzavretí termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 na 6. augusta...
 

Oznam o zverejnení Jednotnej príručky pre Žiadateľa/Prijímateľa k procesu a kontrole VO
15. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, ktorú vydal Centrálny...

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)
14. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby...
 

OZNAM o zatvorení sídla MV SR, SEP z technických príčin
10. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje o ZATVORENÍ budovy sídla na Panenskej ul. č. 21, Bratislava z technických príčin. Uzatvorený priestor sídla Sekcie európskych programov je naplánovaný od 11. júna 2021 do 14....
 

Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO8-2021-1 - Uzavretá
09. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných...
 

Oznam o termíne uzavretia 7. a 8. hodnotiaceho kola výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
09. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení 7. a 8. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1. Uzavretie...
 

PRÍRUČKA K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
01. 06. 2021

Centrálny koordinačný orgán (CKO) vydal dňa 13.5.2021 Jednotnú príručku pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel...
 

Oznam o zverejnení Príručky pre žiadate k aplikácii zásobníka projektov pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2019-1
27. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení Príručky pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2019-1 verzia 01  s účinnosťou od 27. mája 2021. Príručka pre...
 

Oznam o zverejnení aktualizovaných FAQ k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK
26. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení aktualizovaných často kladených otázok "FAQ" výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2....
 

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK
20. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzavretí 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s...

Členovia MOPS opäť dostanú zelenú
18. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch dopytovo orientovanú výzvu zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby...
 

Oznam zo mene č. 2 výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK a o posune 2. HK výzvy
11. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy  zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 a o posune 2. hodnotiaceho kola na 26. mája 2021.
 

Oznam o uzavretí termínov 5. a 6. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
30. 04. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínov 5. a 6. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1....
 

Oznam o ďalšom posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK
16. 04. 2021

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 na 21. apríla 2021.
 

Často kladené otázky k výzve na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK - OPLZ-PO6-SC61-2020-2
15. 04. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnil často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6/SC611-2020-2.
 

Oznam o zmene č. 3 výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej
12. 04. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 3 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenia alokácie.
 

Oznam o zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
12. 04. 2021

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1, ktorej cieľom úprava samotného dokumentu...
 

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK
01. 04. 2021

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2, ktorej cieľom úprava samotného dokumentu výzvy

Oznam o zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK
30. 03. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou...
 

Oznam o ďalšom posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK
24. 03. 2021

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 na 12. apríla 2021.
 

Oznam o posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK
09. 03. 2021

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 na 5. apríla 2021.
 

Oznam o uzavretí 5. hodnotiaceho kola a uzavretia výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce z MRK
25. 02. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu 5. hodnotiaceho kola dňom 26. februára 2021 a termínu uzavretia výzvy na 24. mája 2021 zameranej na zlepšenie...
 

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
23. 02. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1 na 1....
 

Oznam o termíne uzavretia 5. hodnotiaceho kola a uzavretia výzvy na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
02. 02. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 5. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom...
 

Oznam o posune termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom
27. 01. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s...
 

Zverejnenie prezentácií z informačného webinára k výzve zameranej na podporu dobudovania inžierskych sietí
20. 01. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov, že prezentácie z webinára, ktorý sa uskutočnil v stredu 20. januára 2021 k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v obciach s...

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK
08. 01. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na online INFORMAČNÝ WEBINÁR k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode) v prostredí MRK s kódom...
 

Rezort vnútra podporuje dobudovanie inžinierskych sietí
09. 12. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu zameranú na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2. Operačný program Ľudské zdroje poskytne prostredníctvom Európskeho fondu...
 

Oznam o ďalšom posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK
16. 04. 2021

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 na 21. apríla 2021.
 

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK
30. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranej na podporu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach...
 

Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK - Uzavretá
27. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných...
 

Zverejnenie prezentácií z informačného webinára k výzve zameranej na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s MRK
24. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov, že prezentácie z webinára, ktorý sa uskutočnil v pondelok 23. novembra 2020 k výzve zameranej na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s...
 

Oznam o otvorení podateľne pre verejnosť
19. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia európskych programov, so sídlom na Panenskej ulici č. 21 v Bratislava oznamuje, že od 23. novembra 2020 bude podateľňa opäť pre verejnosť otvorená v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.
 

Oznam o zmene výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s MRK OPLZ-PO6-SC612-2019-2
18. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou...

Oznam o zmene výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2019-1
18. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu...
 

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK
16. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na online INFORMAČNÝ WEBINÁR k Výzve zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jendoduchých pozemkových...
 

Oznam o uzavretí podateľne SEP, MV SR do odvolania
02. 11. 2020

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, sekcia európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, so sídlom na Panenskej ulici č. 21, Bratislava oznamuje, že k dnešnému dňu uzatvára podateľňu až do odvolania. Všetkých dotknutých žiadateľov a...
 

Oznam o ďalšom posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov
30. 10. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom posune uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetko - právnych vzťahov k pozemkom ...
 

Podpora komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zapojených do Iniciatívy Catching-up Regions
20. 10. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá bude spolufinancovaná zo...
 

Oznam o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov
30. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetko - právnych vzťahov k pozemkom v ...
 

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na prístup k pitnej vode
29. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom...
 

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
22. 09. 2020

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1 zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.  ...

Oznam o termíne 4. hodnotiaceho kola a termíne uzavretia výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania
04. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu 4. hodnotiaceho kola dňom 11. septembra 2020 a termínu uzavretia výzvy na 26. februára 2021 zameranej na zlepšenie formy...
 

Podpora jednoduchých pozemkových úprav pomôže s vysporiadaním majetko-právnych vťahov v obciach s prítomnosťou MRK
18. 08. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 dopytovo-orientovanú výzvu s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranú na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou...
 

Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK - Uzavretá
18. 08. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s...
 

Ministerstvo vnútra pomôže obciam s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami
03. 08. 2020

Otázka vysporiadania pozemkov v osídleniach marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len "MRK") sa významne dotýka pretrvávajúceho spoločenského problému, ktorým je stav bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom pod obydliami MRK. Vysporiadanie pozemkov je jedným zo základných...
 

Oznam o termíne uzavretia ďalšieho - tretieho hodnotiaceho kola
10. 07. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 3. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s...
 

Vyzvanie na národný projekt Korona te merel
30. 06. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 30. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt Korona te merel s kódom OPLZNP-PO5-2020-2. Národný projekt je zameraný na zlepšenie situácie obyvateľov marginalizovaných...
 

Vyzvanie na národný projekt PRIM II.
29. 06. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 29. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. NP PRIM II. - PRojekt Inklúzie v Materských školách...
 

Vyzvanie na národný projekt COVID - 19
29. 06. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 29. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt COVID - 19 s kódom OPLZNP-PO5-2020-3. Národný projekt je zameraný na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s...

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení
22. 05. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2, zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou...
 

Oznam o zmene termínu uzavretia výzvy na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2019-2
14. 05. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že zmenilo termín uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom...
 

Oznam o zrušení termínu 4. hodnotiaceho kola a termínu uzavretia výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania
07. 05. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zrušenie termínu 4. hodnotiaceho kola 08. júna 2020 a termínu uzavretia výzvy 11. septembra 2020 vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšenie...
 

MV SR opätovne vyhlásilo výzvu na podporu prístupu k pitnej vode
27. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo ďalšiu výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je  spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Operačný program Ľudské...
 

Oznam o zmene č. 2 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania
24. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s...
 

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK - Uzavretá
21. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych...
 

Oznam o termíne uzavretia výzvy na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2019-2
21. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2  zameraná na výstavbu...
 

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie
26. 03. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s...
 

Oznam o zmene výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
25. 02. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenej výšky...
 

Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
20. 02. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, oznamuje účastníkom zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných ...
 

Oznámenie o prebiehajúcich Informačných seminárov k vyhlásenej výzve na materské školy
10. 02. 2020

Zástupcovia miest a obcí,  súkromného a štátneho sektora, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií v rámci informačného seminára, ktorý sa konal dnes, 10. februára 2020 v ...
 

Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutí žiadosti o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 cestná infraštruktúra
17. 01. 2020

Z dôvodu súbežného výkonu administratívneho overenia žiadostí o NFP predložených v rámci rôznych zameraní výziev prioritnej osi 6 predlžuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje lehotu na vydanie rozhodnutí žiadostí o NFP v rámci...
 

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách
14. 01. 2020

Rezort vnútra vyhlásil dňa 19. decembra 2019 ďalšiu výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je  spolufinancovaná zo zdrojov...
 

Informačné semináre pre žiadateľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl ako aj ďalším pripravovaným výzvam
10. 01. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami (IPC) v Prešove, Košiciach a v Banskej Bystrici Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu...
 

Ministerstvo vnútra pokračuje v úspešnej realizácii troch operačných programov
30. 12. 2019

Ministerstvo vnútra SR v roku 2019 pokračovalo v naštartovanej reforme verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, posilňuje pripravenosť Slovenska na mimoriadne udalosti spôsobené zmenou klímy a chráni vonkajšie hranice. Rok 2019 sa na Sekcii európskych programov MV SR niesol v znamení...
 

Oznámenie o vyhlásení výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení
19. 12. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 19. decembra 2019 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu...
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - Uzavretá
19. 12. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. decembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie...
 

Ministerstvo vnútra pokračuje v podpore budovania kapacít v materských školách
17. 12. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlási v najbližších dňoch ďalšiu výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá bude...
 

Druhá fáza národného projektu zabezpečí pokračovanie poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v prostredí MRK
23. 11. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo začiatkom októbra 2019 ďalšie vyzvanie na národný projekt, ktoré zabezpečí pokračovanie poskytovania sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Cieľom...
 

Oznam o zverejnení vyzvania na národný projekt Zdravé komunity 2B
19. 11. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. novembra 2019 vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2B s kódom OPLNZ-PO5-2019-4. Hlavným zameraním národného projektu je zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych...
 

Vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2B
19. 11. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. novembra 2019 vyzvanie pre národný projekt Zdravé komunity 2B. Národný projekt je zameraný na zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych...
 

Oznam o uzavretí ďalšieho hodnotiaceho kola na prestupné bývanie
07. 11. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s...
 

Zhodnotenie prvého polroka Operačného programu Ľudské zdroje
18. 10. 2019

V prvom polroku 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo výzvu na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s celkovou alokáciou viac ako 11 miliónov eur. Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu...
 

Dobrí ľudia MV SR na Dobrom trhu podporili ženy v núdzi
17. 10. 2019

Bratislavské ulice Panenská a Podjavorinská v nedeľu 15. septembra opäť ožili populárnym pouličným podujatím Dobrý trh, kde tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra Slovenskej republiky opäť nesklamal. Tento rok sa zamestnanci sekcie európskych programov  MV SR ...

Oznam o vyhlásení vyzvania na národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. fáza - OPLZNP-PO5-2019-3
02. 10. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 2. októbra 2019 vyzvanie na národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. fáza s kódom OPLZNP-PO5-2019-3....
 

Vyzvanie na národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. fáza
02. 10. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 2. októbra 2019 vyzvanie pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. fáza s kódom OPLZNP-PO5-2019-3....
 

Zmena výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier
30. 09. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier z dôvodu navýšenia indikatívnej...
 

Zmena výzvy na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2019-1
27. 09. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, oznamuje zmenu výzvy č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rôzne zamerania výziev prioritnej osi 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou...
 

Oznam o termíne uzavretia výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1
20. 09. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameraná na podporu...
 

Aktualizovali sme často kladené otázky k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1
26. 08. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnil aktualizáciu často kladených otázok (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Aktualizovaný...
 

Pripravujeme Informačný seminár pre žiadateľov a prijímateľov k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov realizovaných z prioritnej osi 6 OP ĽZ
20. 08. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici a v Košiciach Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných...
 

Oznámenie o posune uzavretia prvého hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
19. 08. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia I. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom výzvy...

Vyhlásili sme vyzvanie na národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
16. 08. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 16. augusta 2019 vyzvanie na národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách OPLZNP-PO5-2019-2. Hlavným cieľom národného projektu je...
 

Vyhlásili sme vyzvanie na národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza
16. 08. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 16. augusta 2019 vyzvanie na národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza OPLZNP-PO5-2019-1. Hlavným...
 

Vyzvanie na národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách - OPLZNP-PO5-2019-2
16. 08. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 16. augusta 2019 vyzvanie pre národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách s kódom OPLZNP-PO5-2019-2. Dátum vyhlásenia:16. augusta...
 

Vyzvanie na národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza - OPLZNP-PO5-2019-1
16. 08. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 16. augusta 2019 vyzvanie pre národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza s kódom OPLZNP-PO5-2019-1. Dátum...
 

Zverejnenie prezentácie z Informačného seminára pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
09. 08. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, oznamuje účastníkom zverejnenie prezentácie z Informačného seminára k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom PO6-SC611-2019-1, ktorý sa...
 

Oznam o zmene výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2018-1
29. 07. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení z dôvodu navýšenej výšky finančných...
 

Často kladené otázky k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1
23. 07. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnil aktualizáciu často kladených otázok (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Zoznam...
 

Aktuálne termíny Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
22. 07. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Prešove, Košiciach a v Nitre Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej...

Oznámenie o uzávierke ďalšieho hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie
12. 07. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 3. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s...
 

Aktualizovali sme často kladené otázky k výzve zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2
10. 07. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnil aktualizáciu často kladených otázok (FAQ) k výzve zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2...
 

Zverejnenie prezentácií zo vzdelávacej aktivity pre prijímateľov projektov MOPS
01. 07. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, oznamuje účastníkom vzdelávacej aktivity zameranej na poskytnutie praktických informácií pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy zameranej na miestne...
 

Budovaním chodníkov, ciest a mostov zlepšíme dostupnosť služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít
26. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho...
 

Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1 - Uzavretá
26. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom...
 

Často kladené otázky k výzve zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2
25. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnil aktualizáciu často kladených otázok (FAQ) k výzve zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2...
 

Zverejnenie prezentácie zo vzdelávacieho seminára v Banskej Bystrici
24. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, oznamuje účastníkom vzdelávacieho saminára k výzve zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, ktorý sa...
 

Podporou budovania chodníkov, ciest, mostov a lávok pre peších zlepšíme prístup obyvateľov MRK k občianskej vybavenosti
21. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja...

Oznam o predĺžení termínu na podanie žiadostí o NFP v rámci výzvy na materské škôlky o 14 dní
13. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len žiadosť) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 zameranej na...
 

Pripravujeme vzdelávací seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK
06. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica Vás pozýva na vzdelávací seminár k výzve zameranej na: Vdzelávanie oprávnených žiadateľov na prípravu ŽoNFP vrámci...
 

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie
06. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít...
 

Zverejnenie prezentácií zo vzdelávacej aktivity prijímateľov v Bratislave
31. 05. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom vzdelávacej aktivity v rámci výzvy zameranej na poskytnutie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ , ktorá sa konala...
 

Oznam o zmene č. 2 výzvy na MOPS
22. 05. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o Zmene č. 2 výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v...
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2019-1
22. 05. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rôzne zamerania výziev prioritnej osi 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou...
 

Oznam o termíne uzavretia výzvy na materské škôlky
07. 05. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 zameranú na výstavbu...
 

Oznámenie o aktualizovanom Indikatívnom harmonograme výziev 2019
26. 04. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) dáva do pozornosti aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev (IHV) verziu 03, ktorý je zverejnený TU. Predmetom akualizácie IHV je časový posun vyhlásenia niektorých...

Oznámenie o aktualizovanom Indikatívnom harmonograme výziev na rok 2019
26. 04. 2019

Ministerstov vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) dáva do pozornosti aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev (IHV) verziu 03, ktorý je zverejnený TU. Predmetom akutalizácie IHV je časový posun vyhlásenia niektorých...
 

Oznámenie o aktualizovanom Indikatívnom harmonograme výziev 2019
26. 04. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) dáva do pozornosti aktualizovanú verziu Indikatívneho harmonogramu (IHV) výziev, ktorá je zverejnená TU. Predmetom aktualizávce IHV je časový posun vyhlásenia niektorých...
 

Ministerstvo vnútra podporilo výstavbu a rekonštrukciu materských škôl
26. 04. 2019

Viac ako 23 miliónov eur je v súčasnosti  zazmluvnených v projektoch v oblasti infraštruktúry materských škôl Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako...
 

Oznam o zmene uzavretí výziev na komunitné centrá
17. 04. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódmi OPLZ-PO6-SC613-2016-2...
 

Naďalej pomáhame budovať komunitné centrá
17. 04. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), pomáha budovať a modernizovať vyše 100 Komunitných centier na celom území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Projekty sú spolufinancované...
 

Oznámenie o zmene č. 1 výzvy na bývanie
20. 03. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s...
 

Oznam o uzavretí výziev na komunitné centrá
13. 03. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódmi OPLZ-PO6-SC613-2016-2 a...
 

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie
12. 03. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s..

Oznam o zmene č. 1 výzvy na MOPS
08. 03. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o zmene č. 1 výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej...
 

Oznam o zmene č. 1 výzvy na škôlky
21. 02. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmenách výzvy č. 1 zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a...
 

Oznam o uzavretí výzvy na mentoring a tútoring
20. 02. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO5-2017-2 zameraná na...
 

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola na škôlky
18. 02. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 2. hodnotiaceho kola na 6. marca 2019. Zmena termínu sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v ...
 

Oznam k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK
13. 02. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO5-2017-2 zameranej na...
 

Oznam o možnosti predkladania „projektových zámerov“ v súvislosti s lokalizáciou systému bývania
11. 02. 2019

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo dňa 19.11.2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. S ohľadom na potrebu zosúladenia tejto výzvy s dokumentom európskej komisie (Guidance for Member States on the use of...
 

Oznam o možnosti predkladania „projektových zámerov“ v súvislosti s lokalizáciou systému bývania
11. 02. 2019

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo dňa 19.11.2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. S ohľadom na potrebu zosúladenia tejto výzvy s dokumentom európskej komisie (Guidance for Member States on the use of...
 

Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov
04. 02. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje účastníkom Informačných seminárov, ktoré sa konali v uplynulých dňoch v Košiciach, Prešove a v Banskej Bystrici, že prezentácie sú k ...

Rezort vnútra v roku 2018 pokračoval v naštartovanej reforme verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice
31. 01. 2019

Rok 2018 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť...
 

Oznam k výzve na rekonštrukciu komunitných centier
29. 01. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 bolo zverejnené...
 

Informácia o zverejnení nového oznamu k výzve na Komunitné centrá
29. 01. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 bolo zverejnené...
 

Oznam o uzavretí výzvy na MOPS
29. 01. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO5-2018-1 zameraná na...
 

Aktuálne termíny Informačných seminárov v mestách Prešov a Banská Bystrica
21. 01. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Prešov a Banská Bystrica Vám pripomína blížiaci sa Informačný seminár k výzvam, ktoré sú zamerané na výstavbu a ...
 

Oznam o uzavretí výziev zameraných na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier
11. 01. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódmi OPLZ-PO6-SC613-2016-2...
 

Oznam o uzavretí výziev zameraných na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier
11. 01. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódmi OPLZ-PO6SC613-2016-2 a ...
 

Pripravujeme informačné dni v Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici k vyhláseným výzvam na bývanie a materské školy
10. 01. 2019

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice, Prešov a Banská Bystrica informačné dni k vyhláseným výzvam pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný...

Ministerstvo vnútra SR pomôže obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zlepšiť bývanie pre svojich obyvateľov
21. 11. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje  (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania...
 

Oznámenie o vyhlásení výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania
19. 11. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 19. novembra 2018 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na zlepšenie formy...
 

Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych budú mať príležitosť zlepšiť bývanie pre svojich obyvateľov
31. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK)...
 

Pripravujeme Informačný seminár v Banskej Bystrici k vyhlásenej výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
19. 10. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) organizuje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica infoseminár k vyhlásenej výzve pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Výzva je zameraná na výstavbu a...
 

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy na odpady
12. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1, zameraná...
 

Oznámenie o vyhlásení výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení
09. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 9. októbra 2018 vyhlasilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ktorá je zameraná na výstavbu a...
 

Informácia o presiahnutí alokácie na výzvu MOPS, kód OPLZ-PO5-2018-1
08. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO5-2018-1 zameranej na...
 

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy na podporu prístupu k pitnej vode
05. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3, zameraná...

V obciach s prítomnosťou rómskych komunít sa vybudujú a zrekonštruujú škôlky, ktoré budú môcť prijať ďalšie deti v predškolskom veku
05. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít...
 

V obciach s prítomnosťou rómskych komunít sa vybudujú a zrekonštruujú škôlky, ktoré budú môcť prijať ďalšie deti v predškolskom veku
05. 10. 2018

V obciach s prítomnosťou rómskych komunít sa vybudujú a zrekonštruujú škôlky, ktoré budú môcť prijať ďalšie deti v predškolskom veku.  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási ...
 

Zamestnanci MV SR napiekli koláče na Dobrý trh a pomohli tak ľudom v núdzi
21. 09. 2018

V bratislavskom Starom Meste na Panenskej ulici sa v sobotu 15. septembra konal Dobrý trh, na ktorom sa opäť zúčastnil aj tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra. Tento rok sa zamestnanci SEP rozhodli pomôcť Záujmovému združeniu RODINA, Azylovému domu „Tamara“, ktoré...
 

Miestne občianske poriadkové služby v rámci integrácie MRK opäť zlepšia služby v obciach s prítomnosťou MRK
21. 09. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dňa 31.8.2018 vyhlásilo dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít...
 

Často kladené otázky k výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2018-1
17. 09. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo aktualizáciu často kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na miestne občianske...
 

Konali sa informačné dni v Košiciach a Prešove
17. 09. 2018

Zástupcovia miest a obcí, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhlásenej výzve v rámci informačného seminára konaného 12. septembra 2018 v Košiciach a 13....
 

Pripravujeme Informačné dni v Košiciach a Prešove k vyhlásenej výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS)
07. 09. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice a Prešov informačné dni k vyhlásenej výzve pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Výzva je...
 

Vyhlásenie výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2018-1
31. 08. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudksé zdorje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK...

Oznámenie termínu uzavretia 3. a 5. hodnotiaceho kola výziev zameraných na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK
31. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzavretí termínu 3. a 5. hodnotiaceho kola, a to na 25. októbra 2018. Termín uzavretia 3. a 5. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o...
 

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola na podporu prístupu k pitnej vode
17. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola, a to na 14. septembra 2018. Termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o...
 

Zmena č. 1 výzvy zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory
09. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy zo dňa 9.8.2018. Zmena č. 1 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na...
 

Schválená žiadosť o NFP „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“
31. 07. 2018

Dňa 13.07.2018 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na základe ktorého sa začala implementácia národného projektu (ďalej len „NP) s názvom „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“. Na...
 

Do rómskych komunít sa opäť vrátia miestne hliadky – MOPS
25. 07. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch výzvu na poskytovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je...
 

Oznámenie termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola na podporu prístupu k pitnej vode
06. 06. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom termíne uzavretia hodnotiaceho kola, a to termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola je stanovený na 24. augusta 2018. Termín uzavretia 5. hodnotiaceho...
 

Pripravujeme Odborný seminár zameraný na prípravu a realizáciu verejného obstarávania pri projektoch Prioritnej osi 6 OP ĽZ – investičné projekty
21. 05. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Odborný seminár zameraný na prípravu a realizáciu verejného obstarávania pri...
 

Zverejnili sme usmernenie SO č. 6
26. 04. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo 26. apríla 2018 Usmernenie SO č. 6: Predkladanie MS-Z v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 (odpady) - účinné od 26.4.2018.

Zmena výzvy na odpady
03. 04. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy zo dňa 03.04.2018. Zmena č.3 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na nakladanie...
 

Nový termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola – odpady
29. 03. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o novom termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola pre vyhlásenú výzvu zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Termín uzavretia 3....
 

Aktualizovali sme často kladené otázky k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - OPLZ-PO5-2017-2
29. 03. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes aktualizovalo zoznam často kladených otázok k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ...
 

Rezort vnútra podporuje prístup k pitnej vode
22. 03. 2018

Bratislava sa stane 22. a 23. marca 2018 dejiskom podujatia v rámci Medzinárodnej dekády aktivít „Voda pre udržateľný rozvoj“ na roky 2018 až 2028. Akcia patrí k prioritám predsedu 72. Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) Miroslava Lajčáka. Medzi hlavné ciele...
 

Nové termíny hodnotiacich kôl na komunitné centrá
19. 03. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o nových termínoch hodnotiacich kôl na 2. júla 2018. Nový termín 4. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci...
 

4. hodnotiace kolo - prístup k pitnej vode
16. 03. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola pre vyhlásenú výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3.  Termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola je...
 

V obciach aktuálne pomáha 816 členov rómskych občianskych hliadok
14. 03. 2018

V obciach s prítomnosťou rómskych komunít aktuálne pomáha a pracuje 816 členov miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS). Tí pomáhajú vo viacerých problémových oblastiach, a to najmä pri konfliktných situáciách v rámci rómskej komunity. Ministerstvo vnútra SR (MV SR)...
 

Zmena výzvy na odpady
22. 02. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy zo dňa 22.2.2018. Zmena č. 2 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na...

Často kladené otázky k výzve zameranej na podporu prístupu k pitnej vode – OPLZ-PO6-SC611-2016-3
21. 02. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo aktualizáciu často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v...
 

Často kladené otázky k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - OPLZ-PO5-2017-2
19. 02. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 14. decembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s ...
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2018-1
23. 01. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych...
 

Informačný seminár k výzve na mentoring a tútoring v Trnave a Košiciach
12. 01. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice a Trnava Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre...
 

Informačný seminár k výzve zameranej na miestne občianske poriadkové služby v Prešove, Košiciach a Banskej Bystrici
09. 01. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Prešov a Košice Vás pozýva na Informačné semináre k zazmluvneným projektom v rámci výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové...
 

Neustále pomáhame marginalizovaným rómskym komunitám začleniť sa do spoločnosti
21. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Celková alokácia OP ĽZ v gescii MV SR je na súčasné programové obdobie 383 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a 67 miliónov eur zo...
 

Zmena výzvy na komunitné centrá
20. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy. Zmena č. 2 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a...
 

Zmena výzvy na komunitné centrá
20. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy zo dňa 20.12.2017. Zmena č. 2 výzvy sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu,...

Rezort vnútra zvýši v škôlkach vzdelanostnú úroveň detí z rómskych komunít
20. 12. 2017

V škôlkach pribudne počet detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), čím sa zvýši ich vzdelanostná úroveň. Vytvorené bude inkluzívne prostredie, a to prostredníctvom zapojenia asistentov učiteľa a odborných zamestnancov. Umožní to národný projekt, na ktorý...
 

Vyzvanie na národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.
20. 12. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 20. decembra 2017 vyzvanie na národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - OPLZNP-PO5-2017-3. Hlavným...
 

Rezort vnútra zvýši vzdelanostnú úroveň žiakov z marginalizovaných rómskych komunít poskytnutím mentoringu a tútoringu
15. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) zverejnilo výzvu zameranú na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Na projekty poputuje suma viac ako 5 miliónov eur zo...
 

Na výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje predstavili zamestnanci ministerstva vnútra výzvu zameranú na prístup k pitnej vode
24. 11. 2017

V Bratislave sa v novembri 2017 konala výročná konferencia operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorá bola úzko prepojená s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF). Práve z neho je časť OP ĽZ financovaná. Organizátorom konferencie bolo Ministerstvo...
 

Uzávierka výziev na materské škôlky
08. 11. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zamerané na...
 

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60. výročia ESF
02. 11. 2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná  s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu a bude sa  konať v dňoch...
 

Oznámenie termínu uzavretia 3. hodnotiaceho kola na podporu prístupu k pitnej vode
24. 10. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom termíne uzavretia hodnotiaceho kola, a to termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola je stanovený na 5. marca 2018. Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola sa...
 

Zmena termínu hodnotiacich kôl na komunitné centrá
17. 10. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 16.01.2018. Zmena termínu 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy...

Zmena termínu hodnotiacich kôl na komunitné centrá
29. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 06.11.2017. Zmena termínu 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej...
 

Informácia o uzavretí výzvy na MOPS
28. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 zameraná na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej...
 

Konali sa informačné dni v Košiciach a Prešove
28. 09. 2017

Zástupcovia miest a obcí ako aj zástupcovia organizácií neziskového sektora, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhláseným výzvam v rámci informačného seminára konaného 26.9. v ...
 

Informačné dni v Prešove a Košiciach
28. 09. 2017

Zástupcovia miest a obcí ako aj zástupcovia organizácií neziskového sektora, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhláseným výzvam v rámci informačného seminára konaného 26.9. v ...
 

Usmernenie SO - ohľadom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
22. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľujeme informovať prijímateľov, resp. žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na usmernenie ako nastaviť podmienky a inštruovať prijímateľov ohľadom zadávania zákaziek s nízkou...
 

Spúšťame miestne občianske poriadkové služby
22. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vydalo 148 obciam Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). V praxi to znamená, že 148 obcí má zelenú pri projektoch, prostredníctvom ktorých sa zriadia...
 

Zmena č.2 výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS)
21. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo zmenu č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1...
 

Informačné dni v Košiciach a Prešove k vyhláseným výzvam
19. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice a Prešov informačné dni k vyhláseným výzvam pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Ide o výzvy, ktoré...

Často kladené otázky k výzve zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier (OPLZ-PO6-SC613-2017-2)
12. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier...
 

Schválený národný projekt pomôže obciam pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
11. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválil Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych...
 

Zmena č.1 výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS)
11. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dnes zverejnilo zmenu č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK...
 

Konzultácie k výzve na pitnú vodu a k výzvam na komunitné centrá
07. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje pozvať na konzultačné dni k žiadostiam o NFP k vyhlásenej výzve zameranej na podporu prístupu k pitnej vode (OPLZ-PO6-SC611-2016-3) a výzvam zameraným na výstavbu,...
 

Zjednodušili sme podmienky výzvy na prístup k pitnej vode pre 1043 obcí a miest - hláste sa!
25. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo podmienky výzvy na podporu prístupu k pitnej vode. Touto zmenou sme výrazne odbúrali administratívnu záťaž pre oprávnených žiadateľov. Na výzvu je vyčlenených 16 000 000 eur...
 

Ministerstvo vnútra zvyšuje rozpočet pre miestne občianske poriadkové služby
25. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo koncom mája novú výzvu pre miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Na výzvu, ktorej prípravu inicioval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, reagoval neočakávaný počet obcí, a to aj...
 

Ministerstvo vnútra posilňuje úlohu komunitných centier
25. 08. 2017

Podporu začlenenie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) do spoločnosti rieši Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v rámci  vyhlásených výziev zameraných na  výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier. Na...
 

Zlepšujeme zdravotnú osvetu v regiónoch
24. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s organizáciou Zdravé regióny v oblasti zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti, prevencie a zdravotníckej...

Uzavretie výziev na materské škôlky
23. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zamerané na výstavbu...
 

Vyhlásená výzva na odborných hodnotiteľov - odpady a nelegálne skládky
18. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 18. augusta 2017 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou...
 

Dopyt po výzve na odpady je vyšší ako vyčlenené prostriedky na výzvu
16. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zameranej na vybudovanie, resp....
 

Vyčerpanie alokácie výzvy na miestne občianske poriadkové služby
15. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 zameranej na Podporu komplexného...
 

Zverejnili sme zoznam 1. hodnotiaceho kola k výzve na odpady
14. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení zoznamu schválených a neschvýlených ŽoNFP 1. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na nakladanie s komunálnym odpadom a...
 

Usmernenia pre žiadateľov o NFP v rámci OP ĽZ
21. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo Usmernenie č. 4 k Ex-ante posudzovaniu podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a k zaevidovaniu verejných obstarávaní do ITMS. Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti...
 

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP v rámci I. hodnotiaceho kola
04. 07. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) s kódom OPLZ-PO5-2017-1 zameranej na poskytovanie miestnej...
 

Zmena termínu konzultačných dní k vyhláseným výzvam na materské školy
03. 07. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje informovať o zmene termínu konzultačných dní k žiadostiam o NFP k vyhláseným výzvam na materské školy pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok...

Navýšenie alokácie na vyhlásenú výzvu v rámci OP ĽZ
29. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o navýšení  finančných prostriedkov vyčlenených na vyhlásenú VÝZVU zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1....
 

Podporujeme prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvete
28. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo vyzvanie na národný projekt na podporu zdravotnej starostlivosti v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s alokáciou 15 360 000 eur. Gestorom projektu je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva...
 

Zmena termínu výzvy na odborných hodnotiteľov - PO5
27. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o zmene termínu uzavretia výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej...
 

Zmena termínu hodnotiacich kôl
23. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy...
 

Zmena termínov hodnotiacich kôl
23. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy...
 

Zmena termínov hodnotiacich kôl
23. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy...
 

Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity
23. 06. 2017

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) zodpovedá za časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Ten prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu...
 

Ministerstvo vnútra SR diskutovalo so zástupcami miest a obcí o vyhlásených výzvach a plánovaných projektoch na podporu integrácie marginalizovaných rómskych komunít
13. 06. 2017

Zástupcovia miest a obcí, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhláseným výzvam v rámci informačného seminára v Košiciach. Prišlo takmer 80 zástupcov miest a obcí SR. Cieľom...

Aktualizovaný zoznam často kladených otázok k výzve - MOPS
12. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam často kladených otázok k výzve, ktorá je zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) - OPLZ-PO5-2017-1. Výzva bola vyhlásená 24. mája 2017.
 

Výhlásená výzva na výber odborných hodnotiteľov - PO5
08. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 8. júna 2017 VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 5 - Integrácia...
 

Informačný seminár v Košiciach k vyhláseným výzvam
05. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF-Košický samosprávny kraj informačný seminár k vyhláseným výzvam pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Ide o výzvy,...
 

Často kladené otázky k výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK
01. 06. 2017

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam často kladených otázok k výzve, ktorá je zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) - OPLZ-PO5-2017-1. Výzva bola vyhlásená 24. mája 2017.  
 

Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá
26. 05. 2017

Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá. Umožní im to výzva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Na projekty je z Európskej únie vyčlenená...
 

Do rómskych komunít sa vrátia miestne hliadky - MOPS
24. 05. 2017

Po ročnej pauze sa do rómskych komunít vráti úspešný projekt z minulého projektového obdobia – Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Projekt nadviaže na úspešný, no zrušený program rómskych občianskych hliadok (ROH). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán...
 

Zmena termínu 2. hodnotiaceho kola
23. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola na 14. 8. 2017. Zmena termínu sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy...
 

Príručka pre prijímateľa PO6 - verzia 1.0
18. 05. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vydalo dňa 18. 5. 2017 Príručku pre prijímateľa pre prioritnú os 6, verzia 1.0.   

Dôležitá informácia pre prijímateľov/žiadateľov o možnosti uplatnenia preddavkových platieb
17. 05. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre časť OP ĽZ si dovoľuje informovať prijímateľov, resp. žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o možnosti uplatnanie preddavkových platieb ako nového spôsobu financovania pri realizácii projektov v rámci...
 

Zmena č. 1 k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2
12. 05. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SO pre OP ĽZ“), dňa 11. mája 2017 vydal Zmenu č. 1 k Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. OPLZ-PO6-SC613-2016-2  (ďalej len „zmena“). Cieľom zmeny...
 

Ministerstvo vnútra SR poskytlo zástupcom miest a obcí informácie týkajúce sa verejného obstarávania
03. 05. 2017

Zástupcovia miest a obcí, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k procesom verejného obstarávania či k implementácii projektov. V uplynulých dňoch sa stretli v Bratislave so...
 

Výzva na odborných hodnotiteľov - odpady a nelegálne skládky
26. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 26. apríla 2017 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou...
 

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík pomôže zacieliť konkrétne opatrenia
24. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo vyzvanie na národný projekt, ktorý je súčasťou prioritnej osi 5 s názvom Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) OP ĽZ. Prijímateľom projektu bude Úrad...
 

Vyzvanie na Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity
19. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity - OPLZNP-PO5-2017-2. Hlavným cieľom...
 

Rezort vnútra pomôže obciam s vysporiadaním pozemkov pod rómskymi obydliami
07. 04. 2017

Obciam, ktoré majú na svojom území rómske obydlia, pomôže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s vysporiadaním pozemkov. Umožní mu to národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách, na ktorý je z Európskej únie vyčlenená alokácia 2 ...
 

Usmernenie SO - rýchlejšia implementácia projektov
05. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľujeme informovať prijímateľov, resp. žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na možnosť predkladania žiadostí o platbu súčasne s dokumentáciou verejného obstarávania. Tento...

Výzva na odborných hodnotiteľov
03. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít...
 

Zabezpečte pre svoje obce prístup k pitnej vode
03. 04. 2017

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán  pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) otvorilo druhé hodnotiace kolo v rámci výzvy, ktorá je zameraná na podporu prístupu k pitnej vode. V termíne do 14. 9. 2017 môže 1043 obcí a miest zo 7 krajov...
 

Zoznam často kladených otázok k výzve k odpadom
21. 03. 2017

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam často kladených otázok k výzve, ktorá je zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálnymi skládkami - OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Výzva bola vyhlásená 27. februára 2017.    
 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre PO6 - verzia 2.0
09. 03. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vydalo dňa 9. marca 2017 aktualizáciu Príručky oprávnenosti výdavkov pre PO6, verzia 2.0.    
 

Zverejnený zoznam často kladených otázok k výzve na podporu prístupu k pitnej vode
07. 03. 2017

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam často kladených otázok k výzve na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd - OPLZ-PO6-SC611-2016-3. Výzva bola vyhlásená dňa 7....
 

Informačný deň bol zameraný na zlepšenie priebehu realizácie projektov
03. 03. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF pre Košický samosprávny kraj zorganizoval  dňa 27. februára 2017 informačný seminár v Spišskej Novej Vsi. Témou...
 

Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí
28. 02. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásil výzvu zameranú na komunálny odpad a nelegálne skládky. Operačný program má ambíciu prostredníctvom finančného príspevku z eurofondov vo výške 8,1 milióna eur...
 

Informačný deň v Spišskej Novej Vsi
22. 02. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Košický samosprávny kraj organizuje Informačný seminár k implementácii projektov a realizácii verejného obstarávania v rámci..

Desať miliónov na občianske hliadky v rómskych komunitách
21. 02. 2017

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky intenzívne pripravuje dopytovo orientovanú výzvu na podporu projektu Miestne občianske poriadkové služby. Podľa indikatívneho harmonogramu výziev bude výzva na uvedený projekt vyhlásená v apríli 2017...
 

Schválené národné projekty pomôžu marginalizovaným rómskym komunitám
17. 02. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) schválil žiadosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) o nenávratné finančné príspevky pre dva národné projekty. MV SR vyhlásilo vyzvania v októbri...
 

Informačné dni k výzvam: Užitočné rady ako zvýšiť šance obcí na získanie nenávratného príspevku
14. 02. 2017

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) zorganizoval  koncom januára a začiatkom februára štyri informačné dni k vyhláseným a pripravovaným výzvam o nenávratné finančné príspevky v Levoči (dva semináre), Banskej Bystrici a Leviciach. Na informačné dni boli pozvaní...
 

Informačné dni k vyhlásenej výzve na podporu prístupu k pitnej vode
01. 02. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzve vyhlásenej dňa 7. decembra 2016 zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v rámci prioritnej osi 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou...
 

MV SR zverejnilo dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výziev na materské školy: Obce a mestá môžu naďalej žiadať o eurofondy
10. 01. 2017

Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo vnútra SR. Štvrté hodnotiace kolo bude mať uzávierku 14. júla 2017. Dovtedy majú mestá a obce zo...
 

Rok 2016 na sekcii európskych programov: 19 výziev a 5 vyzvaní za 100,5 milióna eur
19. 12. 2016

Sekcia európskych programov zastrešuje v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) tri operačné programy, ktoré prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Pre...
 

MV SR podporí svojpomocnú výstavbu obydlí prostredníctvom mikropôžičiek
13. 12. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) poskytne 13,5 milióna eur na finančné nástroje pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov. Návratový charakter finančných nástrojov zabezpečí dlhodobo...
 

Domácnosti marginalizovaných rómskych komunít z 1043 obcí majú šancu získať prístup k pitnej vode
07. 12. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské (OP ĽZ) zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode. O pomoc z finančných prostriedkov Európskej únie v celkovej výške...

Varačka: Rómovia si zaslúžia príležitosť
23. 11. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) prezentovalo na Výročnej konferencii Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) výsledky svojej práce v programovom období 2014-2020. Pre časť programu zameraného na oblasť marginalizovaných rómskych komunít je sprostredkovateľským orgánom. Okrem...
 

Blíži sa tretia uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec
10. 11. 2016

Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur. Zástupcovia 1044 obcí zo siedmich slovenských...
 

Projekt Podpora vysporiadania pozemkov dostal zelenú
08. 11. 2016

Na 5. zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritné osi 5 a 6 jej členovia schválili zámer národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov. Projekt je zameraný na dlhodobý problém v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami...
 

Zverejnili sme zoznam schválených, neschválených a zoznam odborných hodnotiteľov
04. 11. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, zverejnil zoznam schválených, neschválených a zoznam odborných hodnotiteľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu MŠ – OPLZ-PO6-SC612-2016-1b a to k...
 

Informačný deň v Prešove riešil problémy pri podávaní žiadostí o príspevky z EÚ
21. 10. 2016

V stredu 19. októbra 2016 v Prešove zorganizoval Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít informačný seminár pre potenciálnych prijímateľov nenávratných finančných príspevkov (ŽoNFP). Stretnutie bolo zamerané na riešenie najčastejších problémov súvisiacich s nevyhnutnou...
 

Máte problémy so žiadosťami o nenávratný finančný príspevok? Príďte na Informačný deň do Prešova
11. 10. 2016

Operačný program Ľudský zdroje disponuje ako sprostredkovateľský orgán sumou vo výške 380 miliónov eur. Vysoký finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je záväzkom k zodpovednosti a presnosti, s čím súvisí aj dodržiavanie štandardných postupov....
 

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier
05. 10. 2016

Ministerstvo vnútra,  sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ),  vyhlásilo 5. októbra 2016 vyzvania pre dva národné projekty, ktorých žiadateľom a prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.  Ako uviedla  štátna...
 

Nový Vzor zmluvy o NFP
29. 09. 2016

Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje zverejnil nový Vzor zmluvy o nenávratný finančný príspevok v časti Metodické dokumenty.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2016-2
27. 09. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu  s kódom OPLZ- OH-PO6-2016-2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou...
 

Otázky k výzve na výstavbu/rekonštrukciu komunitných centier (OPLZ-PO6-SC612-2016-2)
22. 09. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo zoznam často kladených otázok k výzve s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2. Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier.      
 

Zamestnanci MV SR na Dobrom trhu podporili talentované rómske deti
21. 09. 2016

V bratislavskom Starom Meste na Panenskej sa vo štvrtok 15. septembra  konal Dobrý trh, na ktorom sa po vlaňajšej premiére opäť zúčastnil aj tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra. Tento rok sa zamestnanci SEP rozhodli pomôcť združeniu Divé maky, ktoré pomáha rómskych...
 

MV SR schválilo prvé žiadosti na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl
14. 09. 2016

Do prvého hodnotiaceho kola výziev na výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu materských škôl sa mohli zapojiť mestá a obce zo siedmich krajov s výnimkou Bratislavského. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) prijalo 34 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP),...
 

Aktualizácia Zoznamu často kladených otázok
31. 08. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje aktualizovalo dňa 31. augusta 2016 Zoznam často kladených otázok k výzvam s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zameraných na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s...
 

Zmena č. 2 k výzvam OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
25. 08. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SO pre OP ĽZ“), dňa 25. augusta 2016 vydal Zmenu č. 2 k Výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b (ďalej len...
 

Informačné semináre OP ĽZ sa stretli s veľkým záujmom
22. 08. 2016

Zástupcovia odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (OIMRK) z Operačného programu Ľudské zdroje absolvovali uplynulý týždeň trojdňové kolo stretnutí s oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok. Postupne navštívili Spišskú Novú Ves, Košice a Cabaj-Čápor. ...
 

Informačné semináre k výzve vyhlásenej v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
11. 08. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzve vyhlásenej dňa 18. júla 2016 a zameranej na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu a prestavbu objektov na podporu fungovania komunitných centier v...

Členské štáty robia pokrok pri odhaľovaní a prevencii podvodov s fondmi EÚ
27. 07. 2016

Podľa výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - PIF správa za rok 2015, ktorá bola prijatá 14. júla 2016 sa zlepšilo odhaľovanie a  prevencia podvodov členskými štátmi. Zo správy vyplýva, že členské štáty prijímajú strategickejší prístup k ochrane rozpočtu...
 

MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity
18. 07. 2016

Komunitné centrá sú pre marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich začleňovanie do spoločnosti prostredníctvom riešenia každodenných problémov a vyhľadávania trvalých riešení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný...
 

OP ĽZ na Pohode 2016: Zastúpenie malo aj ministerstvo vnútra
11. 07. 2016

Tri dni a 30 000 návštevníkov. Pohoda 2016 opäť potvrdila, že je najväčším slovenským festivalom, na ktorý si nachádzajú cestu nielen ľudia z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Svoj stánok mal na prestížnom podujatí aj Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ). Zástupcovia riadiaceho...
 

Stánok OP ĽZ na Pohode 2016
04. 07. 2016

Operačný program Ľudské zdroje bude mať na najznámejšom slovenskom hudobnom festivale vlastný stánok. Pohoda 2016 sa tento rok uskutoční od štvrtka 7. júla do soboty 9. júla. Zástupcovia riadiaceho a všetkých sprostredovateľských orgánov predstavia návštevníkom interaktívnou formou ciele...
 

Aktualizácia Zoznamu často kladených otázok
08. 06. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje aktualizovalo dňa 8. júna 2016 Zoznam často kladených otázok k výzvam s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zameraných na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na...
 

Zamestnanci sekcie európskych programov strávili Deň detí s rómskou komunitou
02. 06. 2016

Zamestnanie pracovníka Ministerstva vnútra SR nie je iba o práci v kanceláriách, ale aj priamom kontakte s ľuďmi či dobrovoľníckej činnosti. V rámci aktivity spoločenskej zodpovednosti sa preto zamestnanci sekcie európskych programov rozhodli pomôcť rómskej komunite na Základnej...
 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti v roku 2015
02. 06. 2016

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania...
 

Aktualizácia Zoznamu často kladených otázok
23. 05. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje aktualizovalo dňa 20.5.2016 Zoznam často kladených otázok k výzvam s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zameraných na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s...

Návštevníkom osláv Dňa Európy sme predstavili operačné programy v správe rezortu vnútra
11. 05. 2016

V pondelok 9. mája bolo centrum Bratislavy dejiskom osláv Dňa Európy. Okrem koncertov, tanečných vystúpení a prezentácie krajín Európskej únie patrilo Hlavné a Primaciálne námestie aj predstaveniu operačných programov a pomoci z Európskej únie. Ministerstvo vnútra ako...
 

Komisia pri Monitorovacom výbore schválila projektový zámer terénnej sociálnej práce
11. 05. 2016

Marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity získajú v najbližších rokoch podporu a pomoc vďaka Operačnému programu Ľudské zdroje. Jeho súčasťou je aj plánovaný Národný projekt Terénna sociálna práca a Terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I. (ďalej ako NP TSP),...
 

Zmena č. 1 k výzvam č. OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
29. 04. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len “SO pre OP ĽZ“), dňa 29.04.2016 vydal Zmenu č. 1 k Výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a...
 

Zverejnený Zoznam často kladených otázok k vyhláseným výzvam
18. 04. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo Zoznam často kladených otázok k výzvam s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zameraným na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacít...
 

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov sa stretla s novým splnomocnencom pre rómske komunity
12. 04. 2016

Ábel Ravasz bol minulý týždeň vymenovaný do funkcie splnomocnenca pre rómske komunity. Nasledujúce roky bude v pozícii prijímateľa národných projektov zabezpečovať realizáciu opatrení na podporu marginalizovaných rómskych komunít. Krátko  po svojom vymenovaní sa nový splnomocnenec stretol...
 

8. apríl je Medzinárodným dňom Rómov: Národnostná menšina dnes a o sedem rokov
08. 04. 2016

Rómovia sú na Slovensku druhou najpočetnejšou národnostnou menšinou a v celkovej populácii podľa informácií z regiónov dosahujú šesť percentný podiel, čo je jedno z najvyšších čísel na svete. Medzinárodný deň Rómov (existuje od roku 1990) je vhodnou príležitosťou nielen k oslave rozmanitej a...
 

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015
08. 04. 2016

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre...
 

Veľkonočné básničky, pesničky a tance zavítali na sekciu európskych programov
24. 03. 2016

Sekcia európskych programov spravuje dve prioritné osi operačného programu Ľudské zdroje, ktoré sú zamerané predovšetkým na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám. Zamestnanci sekcie sa snažia zlepšiť životné situácie týchto komunít nielen svojou náplňou práce, ale aj rôznymi dobrovoľníckymi...

Informačné semináre k výzvam vyhláseným v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
09. 03. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzvam vyhlásených dňa 29.01.2016 a zameraných na Výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacít v obciach s prítomnosťou MRK...
 

Druhé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 5 a 6
19. 02. 2016

Vo štvrtok 18. februára 2016 sa uskutočnilo v poradí druhé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 5 a 6 (ďalej len „Komisia“) za účasti zástupcov Európskej komisie, Martina Ortha z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť,...
 

Dôležité upozornenie pre budúcich žiadateľov/žiadateľov o poskytnutie NFP
09. 02. 2016

Budúci žiadatelia/žiadatelia o poskytnutie NFP sú povinní postupovať podľa pravidiel SO bez ohľadu na skutočnosť, či zákazku zrealizovali ešte pred schválením žiadosti o NFP (pri zákazkách, ktoré nespadajú pod zákon o VO a zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o VO nad 5 000...
 

Škôlky v stovkách obcí budú môcť prijať tisíce nových detí
29. 01. 2016

Každoročné starosti mnohých rodičov s umiestnením svojich detí do materských škôl sa v blízkej dobe zmiernia. Ministerstvo vnútra vyhlásilo 29. januára 2016 dve výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už formou rekonštrukcie alebo výstavby...
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - OPLZ-PO6-SC612-2016-1b - uzavretá dňa 3. novembra 2017
29. 01. 2016

Ministerstvo vnútra vyhlásilo 29. januára 2016 dve výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už formou rekonštrukcie alebo výstavby nových budov. Výzvy sú súčasťou operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z Euróspkych štrukturálnych a...
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -OPLZ-PO6-SC612-2016-1a - uzavretá dňa 3. novembra 2017
29. 01. 2016

Ministerstvo vnútra vyhlásilo 29. januára 2016 dve výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už formou rekonštrukcie alebo výstavby nových budov. Výzvy sú súčasťou operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z Euróspkych štrukturálnych a...
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov národných projektov - Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
18. 01. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty pre Prioritnú os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Dátum vyhlásenia...
 

Eurofondy v správe sekcie európskych programov podporia začlenenie marginalizovaných rómskych komunít
15. 01. 2016

Jednou z priorít ministerstva vnútra je začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Na podporu inkluzívnych programov získal rezort vnútra 450 miliónov eur z fondov EÚ na obdobie 2014-2020. Prostredníctvom sekcie európskych programov ako sprostredkovateľského orgánu pre...

Prieskum miery informovanosti o boji proti podvodom
17. 12. 2015

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. Zúčastniť prieskumu...
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
30. 11. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje dňa 30. novembra 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v...
 

V regiónoch sa uskutočnili informačné dni o podpore z eurofondov na rozšírenie kapacít škôlok
25. 11. 2015

Presne 1044 miest a obcí zo siedmich krajov Slovenska bolo pozvaných na informačné dni týkajúcich sa výzvy vyhlásenej ministerstvom vnútra v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na stretnutiach v Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach sa počas uplynulých troch dní mohli...
 

Informačné dni k vyhlásenej výzve pre OP ĽZ
20. 11. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republikysekcia európskych programov ako sprostredkovateľský orgánpre operačný program Ľudské zdroje  organizuje  INFORMAČNÉ DNI pre prijímateľov pomoci k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na: 1...
 

V regiónoch vytvoríme tisícky nových miest pre škôlkarov
30. 10. 2015

Rezort vnútra pomôže obciam s rozširovaním kapacít škôlok. Tisícky nových miest pre škôlkarov v predškolských zariadeniach vzniknú v regiónoch, kde žijú spolu kultúrne zmiešané komunity. Inkluzívnym vzdelávaním chce rezort vnútra podporiť aj odstraňovanie segregácie detí z ...
 

Problémom sa najlepšie čelí spoločne, preto podporíme komunitné centrá v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami
29. 09. 2015

Komunitné centrá na Slovensku ponúkajú pestrú paletu aktivít a služieb a pre ľudí z ich blízkeho okolia predstavujú nielen zdroj podpory pri riešení životných situácií  ale aj miesto stretnutí a inšpirácie. Ministerstvo vnútra, ktoré si stanovilo za jeden z cieľov podporu začleňovania...
 

Napiekli koláče na Dobrý trh a pomohli tak ľuďom v núdzi
16. 09. 2015

Panenská ulica v historickom centre hlavného mesta 15. septembra opäť ožila Dobrým trhom. Pouličný festival už piaty rok spestruje mestský verejný priestor v Bratislave a tento rok mal na Dobrom trhu svoju premiéru aj tím zo sekcie európskych programov ministerstva vnútra, ktorý sídli...
 

Prvé eurofondové výzvy ministerstvo vnútra vyhlási do konca leta
20. 07. 2015

Ministerstvo vnútra úspešne ukončilo rokovania s ostatnými rezortmi o delegovaní právomocí pri riadení eurofondov, čím oficiálne získalo mandát na spravovanie vybraných priorít dvoch operačných programov. V priebehu leta tak ministerstvo začne s vyhlasovaním prvých výziev na...

Zámery ministerstva vnútra so začleňovaním Rómov do spoločnosti majú podporu EÚ
12. 06. 2015

Začleňovanie Rómov do väčšinovej spoločnosti nie je pre Slovensko novou výzvou. Keďže ju zdieľame nielen so susednými krajinami, ale aj so zvyškom Európy, do spoločného riešenia sa zodpovedne zapája aj Európska únia. Vďaka finančnej pomoci Bruselu ministerstvo vnútra prináša komplexný balík opatrení...
 

Rada Európy predstavila manuál na boj proti rasizmu voči Rómom
02. 06. 2015

Prvý antidiskriminačný manuál s názvom Mirrors bol predstavený širokej verejnosti v Štrasburgu 21. apríla 2015. Ambíciou dokumentu je pomôcť eliminovať protirómske nálady prostredníctvom vzdelávania v oblasti ľudských práv. Manuál je adresovaný najmä mladým ľuďom venujúcim sa vzdelávaniu...
 

Zmena poštovej adresy sekcie európskych programov
01. 06. 2015

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1. júna 2015 sekcia európskych programov Ministerstva vnútra SR zmenila svoju poštovú adresu.Prosíme Vás, aby ste vo Vašej korešpondencii uvádzali našu novú adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPanenská 21812 82 Bratislava Zmena sa týka nasledovných...