Preskočiť na obsah

Metodické dokumenty

Príručky pre žiadateľa:


Príručky k oprávnenosti výdavkov:


Príručky pre prijímateľa:


Verejné obstarávanie

Najdôležitejšie zmeny a upozornenia v Príručke pre VO, verzia 5.1 (PDF - 231.02 kB)

Najdôležitejšie zmeny a upozornenia v Príručke pre VO verzia 5.2 (DOCX - 16.60 kB) - 25.01.2021

Dôležité infromácie ohľadom verejného obstarávania (PDF - 181.83 kB)

UPOZORNENIE pre Prijímateľov k aktuálnemu spôsobu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo verejnom obstarávaní §32 ZVO (DOCX - 17.66 kB)

Vzorová dokumentácia k vybraným dokumentom k zadávaniu zákaziek na stavebné práce (PDF - 239.99 kB) - dátum vydania 21.07.2021

Príloha č. 1: Podlimitná zákazka k stavebným prácam - vzorová dokumentácia k vybraným dokumentom, verzia 1.0 (ZIP - 558.61 kB)

Príloha č. 2: Zákazka s nízkou hodnotou k stavebným prácam - vzorová dokumentácia k vybraným dokumentom, verzia 1.0 (ZIP - 452.92 kB)


Vzorová dokumentácia k vybraným dokumentom k zadávaniu zákaziek na stavebné práce – informácia k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

Vzorová dokumentácia k vybraným dokumentom k zadávaniu zákaziek na stavebné práce - informácia k novele zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (ďalej „SO pre OP ĽZ“) oznamuje žiadateľom, prijímateľom a ostatným relevantným subjektom, že dňa 31. 3. 2022 nadobudne účinnosť zákon č. 395/2021 Z. z. zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela ZVO“).

Vo vzťahu k nami vydanej nezáväznej vzorovej dokumentácii k vybraným dokumentom k zadávaniu zákaziek na stavebné práce z 21. 7. 2021 si dovoľujeme uviesť, aby vyššie uvedené subjekty od 31. 3. 2022 postupovali v súlade s vyššie uvedenou novelou ZVO a dôsledne dodržiavali nové pravidlá, ktoré sú novelou ZVO prijaté.

Za aktuálne rozdiely, ktoré sú spôsobené vyššie uvedenou novelou ZVO v predmetnej vzorovej dokumentácii SO pre OP ĽZ nezodpovedá. V prípade prípravy novej verzie predmetnej vzorovej dokumentácie Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.


Schémy štátnej pomoci:


Usmernenia:


Vzor zmluvy o NFP:


Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:


Rôzne: