Preskočiť na obsah

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prosrtiedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF http://ec.europa.eu/anti_fraud/) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle Dohody o spolupráci medzi sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, útvarom pôsobiacim ako koordinačná služba pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finančných záujmov Európskej únie a pre boj proti korupcii a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) je odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (CKÚ OLAF) sekcie kontroly a boja proti korupcii prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci tejto činnosti CKÚ OLAF prijíma, eviduje a monitoruje všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, ako aj podozrenia z ich porušovania. Následne tieto nezrovnalosti analyzuje a nahlasuje OLAF-u.
Nezrovnalosťou sa rozumie:

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

Viac informácií nájdete na stránkach OCKÚ OLAF - http://www.olaf.vlada.gov.sk/ 

Nahlasovanie podozrení z trestných činov alebo inej nezákonnej činnosti, s dopadom na finančné prostriedky EÚ a ŠR je možné zasielať na e-mailovú adresu infoirq@minv.sk zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci s OCKÚ OLAF.

Nahlasovanie podozrenia z korupcie na národnej úrovni v SR je možné vykonať e-mailom/telefonicky na adresu:

Národná protikorupčná jednotka

expozitúra Bratislava

Račianska 45

812 72 Bratislava

tel.: 09610 56371

fax: 09610 59151

e-mail: korupcia@minv.sk