Preskočiť na obsah

Schválené zámery národných projektov pre Program Slovensko

Sprostredkovateľský orgán Úrad vlády SR pre Program Slovensko pripravuje pre programové obdobie 2021-2027 implementáciu národných projektov pre špecifický cieľ ESO4.10. Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia.

Zámer národného projektu (Zámer NP) vypracováva Úrad splnomocnenca vlády SR (ÚSVRK) ako prijímateľ a predkladá ich Komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021-2027 pre marginalizované rómske komunity („Komisia pre MRK“) na schválenie. Schválené zámery NP vytvárajú základný rámec , ktorý bude detailnejšie rozpracovaný v Žiadosti o NFP.

Zoznam národných projektov:

Por.č.

Názov zámeru NP

Dátum schválenia Komisiou pre MRK

1.

Rozvojové tímy I.

4_np_rozvojove_timy_-_zamer.pdf (PDF - 1.54 MB)

4_kriteria_pre_vyber_obci.pdf (PDF - 601.24 kB)

16. 05. 2023

2.

Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami

5_np_asistencia_obciam_pri_usporiadani_pozemkov_-_zamer.pdf (PDF - 1.49 MB)

16. 05. 2023

3.

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza

6_np_mah_-_zamer.pdf (PDF - 0.99 MB)

16. 05. 2023