Preskočiť na obsah

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 181/2021 dňa 7. apríla 2021 Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ďalej iba „Stratégia 2030“). Tento rámcový strategický dokument je záväzkom vlády Slovenskej republiky (SR), ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov. Pravidelné európske aj vnútroštátne hodnotenia naďalej konštatujú, že štyri prioritné oblasti – zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie a bývanie, sú pre naplnenie cieľov naďalej kľúčové. Osobitný dôraz sa kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom.

Stratégia 2030 vznikla na základe požiadavky na koncepčný materiál, ktorý zohľadňuje vývoj situácie a skúsenosti z predošlých ôsmich rokov od schválenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a príslušných akčných plánov. Vznikla tiež z podnetu spoločného snaženia členských štátov Európskej únie. Stratégia 2030 je vzhľadom na svoj prierezový charakter strešným dokumentom pri tvorbe a implementácii plánovaných strategických dokumentov zodpovedných rezortov v príslušných oblastiach, taktiež poskytuje previazanosť s existujúcimi materiálmi. 

Svojím obsahom prispieva k naplneniu zámerov vlády vo vzťahu k zlepšeniu postavenia a situácie Rómov, uvedených v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, a taktiež reflektuje ciele Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Celoštátna stratégia predstavuje súbor východísk a cieľov, ktoré smerujú k zastaveniu segregácie rómskych komunít, výraznému pozitívnemu obratu v sociálnom začleňovaní Rómov, nediskriminácii, k zmene postojov a zlepšeniu spolužitia.

Akčné plány k Stratégii 2030 na roky 2022 – 2024

 Akčné plány sa začali pripravovať v máji 2021 a priamo nadväzujú na skôr prijatú Stratégiu 2030, pričom obsahujú konkrétne opatrenia a aktivity z jednotlivých tematických oblastí, vrátane ich finančného vyčíslenia, ktoré je pre dosiahnutie stanovených cieľov potrebné implementovať.

Tvorba akčných plánov bola realizovaná participatívnym spôsobom v rámci jednotlivých tematických pracovných skupín, v ktorých mali zastúpenie jednotlivé rezorty, ako aj ďalšie štátne inštitúcie a v neposlednom rade aj mimovládne a neziskové organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú začleňovaniu vylúčených komunít, akademická obec a tiež zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy. Pred formálnym pripomienkovým procesom, bol materiál k dispozícii taktiež na verejné pripomienkovanie. Návrhy akčných plánov boli prostredníctvom technických rokovaní konzultované taktiež so zástupcami Európskej komisie.

Po ukončení a vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania, bol návrh dokumentu predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorá akčné plány schválila uznesením č. 256/2022 zo dňa 6. apríla 2022. Súčasťou schváleného materiálu, ako príloha, je Metodický dokument k výpočtu hodnôt indikátorov, ktorý predstavuje manuál výpočtu hodnoty indikátorov, prezentovaný v uniformnej štruktúre. Súbor údajov ku každému indikátoru obsahuje: mernú jednotku; východiskovú hodnotu (k roku); zdroj dát; definíciu a metodiku výpočtu; cieľové hodnoty; a orgán zodpovedný za zhromažďovanie údajov indikátora.

Koordinačnú rolu/gesciu vo vzťahu k Stratégii 2030 a k napĺňaniu akčných plánov, plní Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý je zároveň národným kontaktným bodom.

Monitorovanie plnenia „Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030"

Monitorovanie napĺňania cieľov Stratégie 2030 v Slovenskej republike prebieha formou monitorovacej správy plnenia Akčných plánov Stratégie 2030, ktorá je každoročne predkladaná vláde Slovenskej republiky. Vypracúva ju analytická jednotka národného projektu Monitorovanie a hodnotenie.

Monitorovacie správy za jednotlivé roky monitorujú plnenie aktivít Akčných plánov Stratégie 2030 v jednotlivých prioritných oblastiach. Podrobný prehľad plnenia za monitorovacie obdobie je uvedený v prílohe správy, ktorú tvorí štandardizovaná tabuľka zahŕňajúca široké spektrum informácií. Tieto informácie, poskytujú rezorty, ktoré nesú zodpovednosť za napĺňanie konkrétnych aktivít. Správnosť obsahovej a vecnej stránky údajov je verifikovaná externými expertmi, ktorí zároveň posudzujú reálny vplyv vykazovaných aktivít na napĺňanie cieľov Stratégie 2030. Hodnotenie expertov slúži subjektom zodpovedným za plnenie aktivít aj ako spätná väzba k realizácii aktivít a na prijatie potrebných opatrení. Monitorovacia správa obsahuje aj návrhy nápravných opatrení v prípade neplniacich sa aktivít.

Monitorovacie správy plnenia Stratégie