Preskočiť na obsah

Knižnica

Radi by sme Vám formou online knižnice sprístupnili rôzne autorské diela. Našou snahou je verejnosti poskytnúť dostupné informácie, ktoré by mali slúžiť ako hodnotný zdroj údajov a poznatkov. Nájdete tu odborné publikácie, metodiky, analýzy, prieskumy, odporúčania a iné. Veríme, že vybrané publikácie budú pre Vás obohacujúce pri vzdelávaní, sebarealizácií a porozumení.

Vzdelanie
Názov Autor
Vzdelávanie na okraji (PDF - 2.05 MB)
Metodická príručka na rozpoznávanie a odstraňovanie segregácie v školách
Vlado Rafael, Michal Zálešák, Zuzana Havírová, Maruša Michalová, Soňa Koreňová
Determinanty inkluzívnej edukácie v materských školách zapojených do národných projektov PRIM a PRIM II. (PDF - 60.64 MB) (šk. rok 2022 - 2023 + komparácia predošlých rokov) doc. PhDr. Viera Šilonová, PhD., prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. et PhD.
Diagnostika a stimulácia detí materských škôl ako súčasť Národného projektu PRIM II. (PDF - 2.01 MB) (šk. rok 2021 - 2022) doc. PhDr. Viera Šilonová, PhD., prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Evalvácia diagnostiky a efektivity stimulácie detí materských škôl Národného projektu PRIM II. (PDF - 1.71 MB) (šk. rok 2020 - 2021) doc. PhDr. Viera Šilonová, PhD., prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.

Evalvácia diagnostiky a efektivity stimulácie detí materských škôl Národného projektu PRIM I. (PDF - 1.48 MB) (šk. rok 2019 - 2020)

PhDr. Viera Šilonová, PhD., doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Inklúzia Rómov od ranného detstva + (PDF - 4.83 MB)
Správa o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve Slovenská republika 2017
Katarína Vančíková, Zuzana Havírová Balážová, Ingrid Kosová, Barbora Vanek, Vlado Rafael
Škola pre všetkých? Inkluzívnosť opatrení vo vzťahu k rómskym deťom 2012 (PDF - 1.67 MB) Mgr. Elena Gallová Kriglerová, Mgr. Tina Gažovičová, Mgr.Jana Kadlečíková, Jarmila Lajčáková, LLM, SJD
Školy proti segregácií (PDF - 681.95 kB) Jarmila Lajčáková, Vlado Rafael, Michal Zálešák, Jozef Miškolci, Alica Petrasová  
Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku (PDF - 1.21 MB) Elena G.Kriglerová, Katarína Medľová, Ivana Rapošová, Michaela Šedovičová
Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy (PDF - 1.92 MB) doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. PaedDr. Eva Sobinkovičová, 2013
Príručka pre asistenta učiteľa (PDF - 242.50 kB) Dagmar Kopčanová, Eva Farkašová a VÚDPaP
Prekážky a predsudky – Vstupné testovanie a nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnom školstve (PDF - 1.25 MB) Julia M. White. a kolektív, 2012
Návrh koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania (PDF - 187.34 kB) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Rovné šance Podpora stredoškolského zvdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení I. (PDF - 1.26 MB) Jarmila Lajčáková
Rovné šance Podpora vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení II. (PDF - 1.28 MB) Jarmila Lajčáková
Zamestnanosť
Názov Autor
Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku -Súčasné skúsenosti a budúce perspektívy (PDF - 1.31 MB) Daniel Škobla PhD., Lucia Kováčová, M.A. a Slavomír Ondoš, PhD. 2018 SGI
Rómovia na trhu práce (PDF - 714.81 kB) Mgr. Ľubica Marcinčinová, 2014
Zamestnávanie marginalizovaných Rómov (PDF - 417.31 kB) 2017
Riešenie nezamestnanosti Rómov – Od mýtu k praxi a späť (PDF - 1.11 MB) Mgr. Elena Gallová Kriglerová, Mgr. Tina Gažovičová, Mgr. Jana Kadlečíková, Mgr. Zuzana Balážová , Jarmila Lajčáková, LLM, SJD
Rómovia a sociálne dávky – Sú Rómovia problémom verejných financií Slovenska (PDF - 2.72 MB) Ján Dinga, Radovan Ďurana, Robert Chovanculiak, 2016
Šport ako cesta z geta (PDF - 834.17 kB) Elena Gallová Kriglerová, Zuzana Havírová, Alena Holka Chudžíková
Zdravie
Názov Autor
Vakeras Zorales Hovoríme nahlas, skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku (PDF - 603.30 kB) Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a ľudské práva
Zdravé komunity výročná správa za rok 2016 (PDF - 4.82 MB) Mgr. Michal Kubo a kolektív  

Komiks Toluén je cesta k problémom:

OZ Spoločný záujem, ÚSVRK
Kultúra
Názov Autor
Rómska Kultúra (PDF - 2.18 MB) PhDR. Jozef Facuna, PhD., prof. PhDr. René Lužica, ArtD 2017
Život olašských žien (PDF - 1.19 MB) Mgr. Ivana Šusterová, 2015
Nediskriminácia - Verejná mienka
Názov Autor
Slovenské Národné stredisko pre ľudské práva – Dočasné vyrovnávacie opatrenia (PDF - 678.27 kB) Mgr. Marian Mesároš, Mgr. Tomáš Földes, Bc. Soňa Bojkovská, 2013
Metodika prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín so zreteľom na marginalizované rómske komunity (PDF - 757.71 kB) Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 2019
Príklady dobrej praxe
Názov Autor
Podarilo sa (PDF - 3.21 MB)
Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov

Mgr. Alexander Mušinka, PhD

Príručka pre Zlepšenie životných podmienok Rómov na miestnej úrovni (PDF - 1.96 MB) 2015
Monitorovanie a hodnotenie
Názov Autor
Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC MRK 2018 (PDF - 1.27 MB) Táňa Grauzelová, Filip Markovič
Externé hodnotenie implementácie, Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (PDF - 1.97 MB) Martin Kanovský, Jaroslav Skupnik, Andrej Belák, Tomáš Kobes, Juraj Buzalka, Lucia Mokrá, Gabriel Weibl