Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2020

Oznámenie o zrušení výzvy č. p: USVRK-KUS-2019/001687-001

Na základe rozhodnutia ministra vnútra SR, č. p. USVRK-KUS-2020/001128-008 bola výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020 ZRUŠENÁ

Informácia k výzve č.p. USVRK-KUS-2019/001687-001 v súvislosti s pandémiou COVID-19

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, s poukazom na predpoklad rozpočtových opatrení podľa § 15 ods. 1,3 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prepojení na § 4 ods. 5 zákona č. 526/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity oznamuje, že až do odvolania vo verejnom záujme pozastavuje všetky procesy vybavovania dotácií, vrátane uzatvárania zmlúv na základe výzvy Č. p: USVRK-KUS-2019/001687-001 zo dňa 16. novembra 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 18. decembra 2019 vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému a pod.

Na projekty je k dispozícii 750 000 €, termín uzávierky je 1. februára 2020. Minimálna výška dotácie je 1000 €. Maximálna výška dotácie je 20 000 €.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve (PDF - 515.15 kB).

„Zdroj znení zákonov na stiahnutie: "www.slov-lex.sk".

Elektronické prepojenia na všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky, ako aj predpisy, pokyny na ich vykonanie, regulujúce poskytovanie dotácií sú obsiahnuté priamo vo výzve.Prehľad interných predpisov upravujúcich proces poskytovania  dotácií:

  1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 128/2013 o postupe pri poskytovaní dotácií na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (PDF - 279.31 kB)
  2. Úplné znenie Pokynu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky č. 2/2013  pre rómske komunity ktorým sa vydáva štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (PDF - 273.94 kB)
  3. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 5/2020 o komisii na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (PDF - 367.28 kB)

Dokumenty na stiahnutie