Preskočiť na obsah

Konferencia: Na ľuďoch záleží - za dôstojný a kvalitný život obyvateľov Slovenska, Horný Smokovec, 28. a 29. marec 2023

Výstupy a závery z konferencie

Počas konferencie bol predstavený aj projekt Digitálny žiak (prezentácia) (PDF - 906.28 kB)

Hlavná myšlienka a cieľ konferencie:

Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity organizoval konferenciu pri príležitosti ukončenia národných projektov take-away balíka zameraných na podporu inklúzie a integrácie marginalizovaných rómskych komunít (2017 - 2023). 

Pomáhajúce profesie v obciach a mestách sú už niekoľko rokov významným  nástrojom nielen pre riešenie akútnych ťažkých životných situácií ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ale aj pre naštartovanie komplexných riešení pre dosiahnutie dôstojného a kvalitného života v celej komunite obyvateľov. 

Národné projekty take-away balíka, ktoré boli podporené z Operačného programu Ľudské zdroje (2014 - 2020) dokázali, že kde bol skutočný záujem o lepší život všetkých obyvateľov obce či mesta, tak spolupráca pomáhajúcich profesií viedla k vyššej efektivite opatrení a tiež k ovplyvňovaniu kvality spolužitia. Bližšie informácie o národných projektoch realizovaných Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Druhý deň konferenci bol venovaný zdieľaniu skúseností, lepšiemu definovanie výziev a otázkam a odpovediam. Kľúčovým bodom programu boli tematické workshopy:  

  1. Ako pomáhajúce profesie v národných projektoch take-away balíka (ďalej NP TA) prispeli k podpore zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí z marginalizovaných komunít v zapojených obciach.
  2. Ako pomáhajúce profesie v NP TA podporili vzdelávanie, výchovu a zmenu postojov obyvateľov v zapojených obciach.
  3. Ako projekty a intervencie NP TA podporili riešenie otázky ochrany zdravia a dôstojného bývania ľudí z marginalizovaných komunít v zapojených obciach.

Účastnikmi konferencie boli:

Profily moderátorov a expertov:

Marcela Hajtmánková pôsobila vo viacerých inštitúciách, kde získala široké portfólio skúsenosti súvisiacich s témami workshopu vzdelávanie, výchova a zmena postojov. V organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pracovala ako riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+, kde téma znevýhodnených skupín a významu vzdelávania špeciálne neformálneho vzdelávania bola venovaná zvýšená pozornosť. V SPP v neinvestičnom fonde EkoFond, n.f. získala expertízu v oblasti duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch. V rakúskej organizácii Interkulturelles Zentrum pôsobila na pozícii projektovej manažérky medzinárodného projektu „Aware and Active“, ktorý bol zameraný na inklúziu mladých ľudí (migrantov, azylantov alebo utečencov) do väčšinovej spoločnosti. Od roku 2020 pracuje na pozícii programovej riaditeľky v neziskovej organizácii TENENET, kde riadi a koordinuje medzinárodné a národné projekty. Jej špecializáciou je podpora sociálnej ekonomiky a podporovaného zamestnávania, kde zmena postojov, či nenásilné sprevádzanie a celoživotné vzdelávanie zohráva mimoriadne významnú rolu. Marcela Hajtmánková je moderátorkou a expertkou workshopu k téme vzdelávania, výchovy a zmeny postojov.

Jana Miháliková pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity od roku 2016, kde koordinuje implementáciu Národného projektu PRIM I. a II. Zároveň tu využíva bohaté skúsenosti z rôznych úrovní verejnej správy v oblasti vzdelávania a mládežníckej politiky a rôznych medzisektorových iniciatív zameraných na sociálne začleňovanie na národnej a medzinárodnej úrovni, v ktorých pôsobila. Je autorkou viacerých publikácií, spolupracovala na rôznych výskumoch (kvalita práce s mládežou, samosprávy a mládež a i.), bola garantkou dlhodobého projektu Mladí rómski lídri a pôsobila v národných aj medzinárodných pracovných skupinách napr. expertná skupina pre Európskej komisii pre príspevok práce s mládežou na výzvy, ktorým čelia mladí ľudia najmä pri prechode zo vzdelávania do zamestnania a i. Jana Miháliková je expertkou workshopu k téme vzdelávania, výchovy a zmeny postojov.

Tibor Škrabský pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci Národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity. V rámci projektu sa tvorí Atlas rómskych komunít, reprezentatívny výskum o životných podmienkach rómskych komunít EU-SILC MRK, hodnotí sa a monitoruje európska a slovenská stratégia pre Rómov, vznikajú kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy a zisťovania na rôzne témy. Tibor sa v minulosti venoval najmä téme práce s mládežou, pôsobil ako riaditeľ Národnej agentúry programu EÚ Mládež a bol predsedom pracovnej skupiny Rady EÚ pre mládež počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Okrem toho je školiteľom v oblastiach projektového manažmentu, prípravy projektov, interkultúrneho vzdelávania, rozvoja komunitných aktivít, školení školiteľov, inklúzie a je hodnotiteľom Európskej komisie pre centralizované projekty komunitárnych programov Erasmus+ a Občania, rovnosť, práva a hodnoty. Tibor Škrabský je moderátorom záverečného pléna.

Zuzana Polačková je výskumnou pracovníčkou Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vo svojom výskume a praxi sa prioritne venuje otázkam zamestnanosti a zamestnateľnosti; regionálnemu rozvoju a sociálnemu začleňovaniu s hlavným zameraním na Rómov a osoby so zdravotným postihnutím. Často spolupracuje s rôznymi organizáciami verejnej a štátnej správy, neziskovými organizáciami alebo medzivládnymi inštitúciami tak doma ako i v zahraničí. V minulosti pracovala na Úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Rozvojovom programe OSN. Je absolventkou Fulbrightovho programu a programu Japonskej nadácie. Zuzana Polačková je moderátorkou a expertkou workshopu k téme zamestnanosti a zamestnateľnosti.

Vladimír Horváth, právnik venujúci sa ľudským právam a demokracii. Pochádza z Bratislavy, má rómske, slovenské a zrejme aj iné korene. Študoval na právnickej fakulte v Trnave. Na Švédskej Umeå Universitet absolvoval semester, počas ktorého sa venoval európskemu právu a sociálnej politike. V Európskej komisii pôsobil ako stážista na odbore nediskriminácie. V súčasnosti sa venuje podpore demokracie v strednej Európe a zvyšovaniu participácie Rómov a Rómok na rozhodovacích procesoch. Vladimír Horváth je moderátorom konferencie a workshopu k téme ochrany zdravia a dôstojného bývania.

Andrej Belák je medzinárodne etablovaný odborník na etnické nerovnosti v zdraví. Zdraviu vylúčených Rómov a Rómok sa dlhodobo venuje predovšetkým akademicky, prostredníctvom medicínsko-antropologického a sociálne-epidemiologického výskumu na Slovensku. V období 2015-2019 pôsobil na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, od roku 2020 pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. V príspevkovej organizácií Zdravé regióny pomáha s aplikáciou vedeckých poznatkov do praxe na rôznych odborných pozíciách od roku 2017. Andrej Belák je expertom workshopu k téme ochrany zdravia a dôstojného bývania.

Táňa Grauzelová vyštudovala sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Počas doktorandského štúdia na Ústave etnológie SAV  absolvovala semester na Fakulte sociálnej psychológie na Princeton University v USA. V období štúdia ako výskumníčka spolupracovala s organizáciou CVEK, neskôr s organizáciou SGI. Pôsobila na Úrade splnomocnenca pre rómske komunity ako analytička, kde bola zodpovedná za zisťovanie EU SILC – MRK. V príspevkovej organizácii Zdravé regióny pôsobí od leta 2020, najprv ako analytička, aktuálne ako expertka pre metodiku. Táňa Grauzelová je expertkou workshopu k téme ochrany zdravia a dôstojného bývania.

Tatiana Hrustič je od roku 2016 riaditeľkou príspevkovej organizácie MZ SR, Zdravé regióny a zároveň vedie Národný projekt Zdravé komunity v ktorom pôsobí ako hlavná expertka aktivity. V rámci svojej činnosti v organizácií sa zamerala na pokračovanie a rozvoj práce na komunitnej úrovni zameranej na systematické zlepšovanie zlého zdravotného stavu obyvateľov vylúčených rómskych osídlení ako aj na získanie a rozšírenie poznatkov a informácií o podmienkach  pre zdravie vo vylúčených rómskych osídleniach na Slovensku. V rámci realizácie NP Zdravé komunity sa prvý krát v podmienkach SR realizovalo dôkladné stanovenie zdravotných potrieb obyvateľov týchto osídlení. Téme zdravia vylúčených Rómov a Rómok sa venuje od roku 2005. Pôsobila ako hlavná štátna radkyňa na MPSVaR SR v oblasti tvorby strategických zámerov a legislatívnych opatrení v oblasti zdravia a vzdelávania znevýhodnených skupín. Popri svojej práci sa venuje spolupráci na výskumných projektoch. Je absolventkou PfUK v Bratislave, má ukončené postgraduálne štúdium v skupinovej psychoterapii, akreditované Karlovou univerzitou v Prahe. Tatiana Hrustiť je expertkou workshopu k téme ochrany zdravia a dôstojného bývania.

Marianna Hudáková je právnička špecializujúca sa na pozemkové právo. Študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako koncipientka pôsobila vo významných bratislavských kanceláriách. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pracuje na národnom projekte, ktorého cieľom je vysporiadanie pozemkového vlastníctva v osídleniach. Spolupracuje najmä na metodike projektu, rieši podnety od fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej správy ohľadom vysporiadania pozemkov z terénu a podieľa sa na legislatívnych zmenách, ktoré majú prispieť k zjednodušeniu procesov vysporiadania a usporiadania pozemkov v obciach s osídleniami. Verí, že každý človek má právo na dôstojné bývanie a  získanie právneho titulu k pozemku je začiatok cesty k dôstojnému bývaniu. Marianna Hudáková je expertkou workshopu k téme ochrany zdravia a dôstojného bývania.

Program:

28.03.2023         

Od 14:00             Príchod a ubytovanie účastníkov

17:00 - 21:00     Slávnostné otvorenie konferencie, prezentácia kľúčových výsledkov, večera

         a spoločenský program

29.03.2023

Od 07:00             Raňajky pre ubytovaných hostí

09:30                   Tlačový brífing k prezentácii výsledkov národných projektov

09:00                    Pracovný program: 1. séria tematických workshopov

         Prestávka

         Pracovný program: 2. séria tematických workshopov

         Prestávka, presun do pléna

         Záverečné plénum, diskusia

                    Obed

14:30                    Odchod účastníkov

Konferencia sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk www.minv.sk