Preskočiť na obsah

Bližšie informácie o národných projektoch

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej MRK) (2017 - 2023) ponúka prostredníctvom svojej siete komunitných centier otvorený a bezpečný priestor pre spoločné stretávanie sa členov komunity. Poslaním komunitného centra je podpora pozitívnej zmeny, posilňovanie sociálnej súdržnosti v obci vytváraním mostov medzi minoritou a majoritou a prekonávanie problémov založených na participácii samotných členov. Prostredníctvom širokej škály aktivít reaguje na aktuálne pálčivé problémy marginalizovanej komunity. Sprístupňuje také príležitosti a možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám pomáhajú zapájať sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite i v celej spoločnosti. V národnom projekte je zapojených 102 komunitných centier. Zamestnanci (viac ako štvrtina rómskeho etnika) vykonali doposiaľ viac ako 370 000 intervencií, pri počte klientov 22 563. Viac informácií o projekte.


Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK (2018 - 2023) je zameraný na vytváranie inkluzívneho prostredia pre deti z MRK v materských školách (ďalej MŠ) najmä prostredníctvom práce s rodinou, materiálneho zabezpečenia materských škôl a skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. V MŠ pôsobia pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia a rodičovskí asistenti (členovia komunity, ktorí ovládajú jazyk detí z MRK a zvyšujú dôveru rodičov detí vo výchovu a vzdelávanie v MŠ). Tímy MŠ rozšírené o ďalšie profesie tiež pripravujú a postupne zavádzajú desegregačné opatrenia. Inováciou je pôsobenie školského špeciálneho pedagóga, ktorý sa venuje individuálne deťom a odstraňuje deficity v kognitívnych oblastiach cez špeciálny stimulačný program. V projekte absolvovali minimálne jeden rok v MŠ takmer 10 000 detí z MRK, v MŠ pôsobilo vďaka finančnej podpore 490 zamestnancov z čoho takmer 30 % tvorili rómski zamestnanci. Viac informácii o projekte.


Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s MRK má za cieľ poskytovanie kvalitných služieb klientom z MRK, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Terénna sociálna práca (ďalej TSP) je vykonávaná v prirodzenom prostredí (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia, na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie. Prostredníctvom TSP sa prispieva k začleňovaniu osôb žijúcich v MRK do spoločnosti, k zlepšeniu respektíve zmierneniu ich nepriaznivých životných situácií tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu. Medzi ďalšie aktivity patrí aj zvyšovanie profesionalizácie výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom vzdelávacích aktivít, odborného tematického vzdelávania regionálnych koordinátorov, lokálnych porád, pravidelnej supervízie a sieťovanie s ostatnými pomáhajúcimi profesiami pôsobiacimi v MRK. V národnom projekte je zapojených 168 obcí. V obciach a mestách terénni a terénni sociálni pracovníci vykonali viac ako 300- tisíc intervencií, ktoré využilo takmer 157- tisíc klientov. Viac informácií o projekte.

Cieľom národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (2016-2023) je poskytovanie komplexnej podpory obciam a obyvateľom MRK pri vysporiadaní právnych vzťahov k pozemkom, na ktorých sú postavené osídlenia. Nadobudnutie právneho titulu k pozemku prostredníctvom kúpnej alebo nájomnej zmluvy je prvý z krokov k dodatočnej legalizácií obydlia ako stavby nasledovaný zápisom stavby do katastra nehnuteľností. V rámci projektu boli vypracované vlastnícke analýzy pozemkov pod 226 osídleniami v 148 obciach, ktoré pomohli pri určení vhodných záujemcov na vysporiadanie pozemku. V obciach, ktoré prejavili záujem o vysporiadanie pozemkov sa uskutočnilo 17 informačných a usmerňovacích stretnutí a 706 individuálnych stretnutí s obyvateľmi MRK. Prostredníctvom podpory právnych, geodetických a znaleckých služieb boli po komunikácii so všetkými dotknutými stranami uzatvorené kúpne alebo nájomnej zmluvy v prospech obyvateľov MRK v 19 obciach. Viac informácii o projekte.


Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny realizuje Národný projekt Zdravé komunity 2B (2020 – 2023). Jeho hlavným cieľom je zlepšenie situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavnou činnosťou je realizácia zdravotnej mediácie na komunitnej úrovni, v rámci ktorej sa vykonáva komunitná práca v oblasti zlepšovania podmienok pre zdravie vrátane zdravotnej osvety, zameranej na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti, podporu zdravia a prevenciu ochorení, spoluprácu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, samosprávou i s orgánmi verejného zdravotníctva. Neoddeliteľnou súčasťou je aj búranie vnútorných a vonkajších bariér v prístupe k zdravotným informáciám a službám a tiež zber údajov pre výskumné aktivity. Zdravotnú mediáciu realizujeme ako nízko prahovú komunitnú prácu, do ktorej zapájame laikov z prostredia MRK, zamestnaných na pozícii asistent/ka podpory zdravia. V teréne pracuje široká a efektívna sieť 285-tich asistentov podpory zdravia a 25-tich koordinátorov, spolupracujúcich ročne s približne 800 lekármi prvého kontaktu a špecialistami. V roku 2022 vykonali asistenti podpory zdravia viac ako 1.200.000 intervencií a osvetových aktivít v oblasti podpory zdravia na rôzne zdravotné témy. Hlavnou prioritou je vytvoriť trvalo udržateľný nástroj pre zlepšovanie podmienok pre zdravie v marginalizovaných komunitách s aktívnym zapojením cieľovej skupiny. Viac informácií o projekte.


Neoddeliteľnou súčasťou národných projektov realizovaných v rámci take-away balíka je Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity (2016 - 2023). Jeho hlavnou úlohou je sledovanie vykonávania opatrení a aktivít zameraných na Rómov a sledovanie stavu podmienok života Rómov, predovšetkým tých, ktorí žijú v marginalizovaných komunitách. V Slovenskej republike je nedostatok informácií o životných podmienkach rómskej populácie a projekt je jedným z nástrojov zabezpečujúcim dlhodobý a pravidelný zber údajov a sledovanie zmien v časovom horizonte. Dôležitým zdrojom dát je Atlas rómskych komunít, ktorý sa v rámci projektu aktualizuje. Tiež sa realizujú zisťovania na témy, kde je nedostatok informácií (napr. bariéry rómskych žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a finančná začlenenosť Rómov). Jedným z podstatným zdrojom dát v prostredí MRK je špecializované zisťovanie EU SILC MRK, ktorého cieľom je získať komplexné údaje o životných podmienkach domácností MRK a tiež sa realizuje v rámci projektu. Viac informácií o projekte.