Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu

Názov projektu: Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ) 
Prioritná os (číslo a názov): 5 . Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita prioritnej osi 5.1: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým Rómov
Špecifický cieľ 5.1.2: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
ITMS2014+: 312051C909
Dátum zverejnenia oznámenia: 6.3.2017

Do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych  komunít  je zaradených 150 obcí identifikovaných na základe odsúhlasenej metodológie zjednodušeného indexu pásma segregácie, resp. podrozvinutosti. 

Základné informácie o národnom projekte TSP a TP

Ministerstvo vnútra SR /Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len MV SR/ÚSVRK) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „NP TSP a TP “) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Národný projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. NP TSP a TP je jeden z vybraných programov „Take away“ balíka, realizovaného prostredníctvom národných projektov. Balík „Take away“ predstavuje kombináciu inkluzívnych programov overovaných počas programového obdobia 2007-2013, ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach.

Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach za účelom zrýchlenia procesu integrácie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj „MRK“)v štyroch strategických oblastiach - vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie začlenenia sa marginalizovaných Rómov do všetkých sfér spoločnosti, vrátane trhu práce.

Zapojením sa do NP TSP a TP žiadateľ získava koordinačnú a metodickú podporu zo strany MV SR/ÚSVRK. Kvalitne vykonávaná terénna sociálna práca, v súlade so Štandardmi terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách (príloha č. 4 tohto oznámenia) je jednou zo základných podmienok, na základe ktorej sú zapojenej obci poskytované finančné prostriedky. Terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov koordinujú zamestnanci MV SR/ÚSVRK – regionálni koordinátori, ktorí im poskytujú metodické vedenie a poradenstvo.

Zamestnanci obce (terénni sociálni pracovníci/ terénni pracovníci, ďalej len „TSP/TP“) tak získavajú možnosť odborného rastu a obec získava záruku kvalitne vykonávanej terénnej sociálnej práce v súlade s aktuálne platnými Štandardmi terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách .

Finančné prostriedky na podporu realizácie NP TSP a TP budú poskytované obciam prostredníctvom transferov, spätne za každý ukončený mesiac na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci [1].

Spolupráca prebieha na základe Zmluvy o spolupráciuzavretej medzi prijímateľom NFP (MV SR/ÚSVRK) a obcou, pričom obce postupujú v súlade so Sprievodcom pre užívateľov zapojených do NP TSP a TP v aktuálnom znení a ďalšími relevantnými dokumentmi potrebnými pri realizácii  projektu.

Z uvedeného vyplýva, že obce nepredkladajú žiadosti o platbu, monitorovacie správy a inú podpornú dokumentáciu. Administratívne úkony spojené so žiadosťami o platbu, monitorovaním projektu, ITMS a ďalšími povinnosťami spojenými s implementáciou projektu z OP ĽZ, vykonáva MV SR/ÚSVRK ako prijímateľ NFP.

S cieľom zabezpečiť maximálnu efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť a účinnosť používania finančných prostriedkov NP TSP a TP a súčasne zabezpečiť komplexnosť, kontinuitu a rast kvality poskytovaných služieb, bude MV SR/ÚSVRK počas realizácie NP TSP a TP monitorovať a vyhodnocovať situáciu v obciach, počet klientov, veľkosť cieľovej skupiny, oblasti a rozsah problémov, ako aj merateľné ukazovatele v rámci realizovaných aktivít s klientmi, mieru úspešnosti riešených sociálnych problémov, prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a teréných pracovníkov.

V prípade potreby má MV SR/ÚSVRK právo prehodnotiť a následne upraviť počet TSP/TP, na ktorých zamestnávanie poskytne podporu z prostriedkov NP TSP a TP, v súlade s definovaným postupom.

Oprávnení žiadatelia o zapojenie sa do národného projektu

150 obcí identifikovaných na základe odsúhlasenej metodológie zjednodušeného indexu pásma segregácie, resp. podrozvinutosti nachádzajúcich sa v Prílohe č.4_Zoznam oprávnených  užívateľov (PDF, 568 kB).

Obec, ktorá sa nachádza v zozname 150 obcí musí spĺňať povinné kritériá:

Oprávnené cieľové skupiny

Cieľovými skupinami v zmysle OP ĽZ sú:

Oprávnené územie

Oprávneným územím realizácie NP TSP a TP je územie siedmych samosprávnych krajov a to:  Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický. (Príloha č. 4_Zoznam oprávnených  užívateľov (PDF, 568 kB) (príloha č. 3 Vyzvania pre NP TSP a TP).

Hlavné aktivity národného projektu

Hlavnou aktivitou NP TSP a TP je Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Jej cieľom je, aby sa štandardizoval a profesionalizoval výkon terénnej sociálnej práce poskytovanej terénnymi sociálnymi pracovníkmi a terénnymi pracovníkmi. Hlavný dôraz sa kladie popri riešení konkrétnych problémov na dosiahnutie udržateľnej pozitívnej zmeny v živote klienta, s dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce. Používať sa budú štandardné metódy a techniky sociálnej práce, predovšetkým plán práce s klientom.

Terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách budú vykonávať terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci. Títo pracovníci budú usmerňovaní regionálnymi koordinátormi. Súčasťou NP TSP a TP je vzdelávanie v oblastiach a témach, ktoré boli aj prostredníctvom niekoľkých analýz identifikované za veľmi dôležité a s ktorými pracovníci primárne prichádzajú v teréne najčastejšie do kontaktu.

Oprávnené činnosti

Terénni sociálni pracovníci  a terénni pracovníci sú povinní vykonávať terénnu sociálnu prácu a súvisiace odborné činnosti v súlade so Štandardami terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách  (Príloha č.8 Oznámenia).

Finančné prostriedky poskytované obci

MV SR/ÚSVRK poskytuje obci zapojenej do NP TSP a TP sumu finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce, ktorá je vopred stanovená a ktorá je násobkom počtu terénnych sociálnych pracovníkov/terénnych pracovníkov a príslušnej jednotkovej ceny, podľa tzv. štandardnej stupnice jednotkových nákladov.

Za výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce zamestnancami, sa považuje činnosť zamestnanca v súlade s pracovnou zmluvou uzatvorenou na ustanovený týždenný pracovný čas a s pracovnou náplňou zamestnanca. Zamestnanec musí odpracovať najmenej 15 pracovných dní mesačne, pričom čerpanie riadnej dovolenky a čas, v ktorom sa zamestnanec zúčastňuje školenia alebo iného výkonu práce, na podnet alebo so súhlasom MV SR/ÚSVRK sa považuje za výkon činnosti zamestnanca.

Bližšie informácie sa nachádzajú v Sprievodcoviužívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach  s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“.

Počet terénnych sociálnych pracovníkov / terénnych pracovníkov

Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v obci je možné podporiť v zmysle odporúčania SO (Príloha 8: Odporúčanie SO o maximálnom počte podporených TSP/TP)pričom najvyšší možný variant je 6 pracovníkov a najnižším možným variantom je 1 TSP a 1 TP, pričom možnosť začať výkon podporený z NP TSP a TP bude až po obsadení minimálne 1 pracovnej pozície TSP.

Ďalšie možné navýšenie počtu zamestnancov na pracovných pozíciách bude zo strany MV SR/ÚSVRK realizované v prvých mesiacoch realizácie terénnej sociálnej práce v rámci NP TSP a TP na základe analyzovaných potrieb príslušnej obce zo strany RK, ktorý vypracováva "správu o stave v obci". Zisťovanie stavu sa uskutoční vo všetkých zapojených obciach a bude obsahovať nasledovné údaje pre posudzovanie potrieb príslušnej obce: počet klientov, počet intervencií za mesiac na jedného pracovníka, náročnosť prípadov a súčasne sa bude zohľadňovať aj počet segregovaných osídlení a dostupnosť infraštruktútry.  Po analyzovaní daného stavu, RK môže navrhnúť i zníženie počtu maximálne podporených TSP/TP.  Obec je povinná na obsadenie pozícií TSP a TP zorganizovať výberové konanie, ktorého postup stanovuje príloha č. 2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu. Výberové konanie  nie je potrebné aplikovať v prípadoch, kedy je  pracovná pozícia  TSP, resp. TP udržaná do začatia realizovania národného projektu, podrobnosti takisto upravuje príloha č.2 Postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií TSP a TP .

Časový rámec realizovania aktivít národného projektu

Časový rámec podpory z NP TSP a TP je   od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy Zmluva o spolupráci s MV SR/ÚSVRK nadobudla účinnosť. Projektové aktivity môžu byť realizované do 31.októbra 2019.

Postup zapojenia sa obcí do národného projektu

Obec, ktorá je oprávneným žiadateľom podľa bodu 2, vyplní a zašle jednotný formulár  „Žiadosť o zapojenie sa do NP TSP a TP “ (ďalej Žiadosť).

Je potrebné dodržať nasledovný postup:

 1. vyplnenie Elektronického  formulára  žiadosti - http://www.minv.sk/?formular-pre-np-terenna-socialna-praca. Údaje musia byť uvedené úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne, platné v čase  podávania žiadostí,  vyplnený formulár bude odosielaný v elektronickej forme .
 2. Formulár je potrebné  následne vytlačiť v 2 vyhotoveniach – 1 exemplár pre obec, ktorý si uchová vo svojej agende a druhý pre MV SR/ÚSVRK. Vytlačená žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom užívateľa alebo inou oprávnenou osobou  a potvrdená odtlačkom pečiatky na poslednej strane. Spolu s požadovanými prílohami  doručí užívateľ na adresu MV SR/ÚSVRK uvedenú v bode 11. 
 3. K vytlačenej a podpísanej  žiadosti je potrebné pripojiť prílohy a nasledujúce potvrdenia [2]:
  1. potvrdenia 3 zdravotných poisťovní, že žiadateľ nie je dlžníkom na zdravotnom poistení - originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako 3 mesiace,
  2. potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne preukazujúce že žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení  -  originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako 3 mesiace,
  3. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce preukazujúce neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov)-  originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako 3 mesiace.
  4. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, originál alebo úradne overená kópia nie staršie ako 3 mesiace.
  5. účet v banke: kópiu zmluvy o bankovom účte užívateľa, na ktorý bude MV SR/ÚSVRK poukazovať finančný transfer za výkon terénnej a terénnej sociálnej práce, pokiaľ budú splnené všetky podmienky podľa Zmluvy o spolupráci.
  6. čestné vyhlásenie o tom, že nad obcou nie je zavedená nútená správa (príloha č. 6 Oznámenia).
  7. čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene obce (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné) (príloha č. 7 Oznámenia).

Doručenie kompletnej Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu vrátane príloh bude podkladom k vypracovaniu Zmluvy o spolupráci.

Predložením tejto Žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil a súhlasí so všetkými podmienkami zapojenia sa do NP TSP a TP uvedenými v Oznámení na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu a jeho prílohách.

Užívateľom sa odporúča, aby v záujme rýchlej administratívnej prípravy Zmluvy o spolupráci zo strany MV SR/ÚSVRK  zaslali vytlačenú Žiadosť so všetkými požadovanými prílohami na adresu MV SR (uvedenú nižšie), po odoslaní elektronickej verzie žiadosti.

Ak sa vytlačená Žiadosť s prílohami  nedoručí v stanovenom termíne, bude zo strany MV SR/ÚSVRK považovaná za nepodanú a nebude s týmto užívateľom uzatvorená Zmluva o spolupráci.

Podpísaním Žiadosti obec potvrdzuje správnosť uvedených údajov a v plnom rozsahu akceptuje podmienky tohto Oznámenia o predkladaní Žiadostí vrátane jeho príloh. Obce po zaslaní Žiadosti o zapojenie sa do NP TSP a TP obdržia návrh Zmluvy o spolupráci v 3 rovnopisoch.

Užívateľ po podpísaní Zmluvy o spolupráci štatutárom obce alebo inou oprávnenou osobou zašle v stanovenej lehote dva podpísané rovnopisy Zmluvy o spolupráci MV SR/ÚSVRK, jeden podpísaný rovnopis zmluvy si ponechá. Užívateľ je povinný Zmluvu o spolupráci archivovať minimálne po dobu realizácie NP TSP a TP , resp. po dobu a vo forme stanovenej pre archiváciu dokumentácie projektov financovaných z prostriedkov EÚ.

Poverený zamestnanec MV SR/ÚSVRK zabezpečí zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Termíny uzávierok a adresy pre doručenie žiadosti

 1. Elektronické odoslanie Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu je priebežné:
  e-mail: nptsp@minv.sk
 2. Tlačená verzia Žiadosti s prílohami (čo najskôr po odoslaní elektronického formulára).

Korešpondenčná adresa:

MV SR/ ÚSVRK
Pribinova 2,
814 55 Bratislava

Na obálke musí byť označenie : _"NP TSP a TP - Neotvárať!"

Poskytovanie informácií o NP TSP a TP

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do národného projektu, je možné  obrátiť sa na tieto kontakty:
e-mail: nptsp@minv.sk
telefón: +421 2 509 44 968

Pozor - Dokumentácia k prijektu bola aktualizovaná. Zmeny nájdete v archíve dokumentov , ktoré boli upravené od 27.6 2017 až 3.11. 2017.

Aktualizácia dokumentov s účinnosťou od 17.4. 2018

Prílohy a informácie k prílohám

 1. Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
 2. Vzor Zmluvy o spolupráci [3]
 3. Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP TSP a TP,  Čestné vyhlásenie obce k poskytnutiu FP a ostatné prílohy
 4. Zoznam oprávnených  užívateľov (príloha č. 3 Vyzvania pre NP TSP a TP)
 5. Čestné vyhlásenie o tom, že obec nie je v nútenej správe
 6. Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene obce (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné)
 7. Odporúčanie SO o maximálnom počte podporených TSP/TP
 8. Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách

Informácia  -   Zvýšenie jednotkovej ceny


[1] Zmluva o spolupráci – nie je zmluvou o NFP, zahŕňa úpravu zmluvných podmienok, vymedzenie zásad a postupov pri spolupráci a určenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán počas implementácie a realizácie NP TSP a TP v obci financovaného z prostriedkov ESF medzi prijímateľom NFP (MV SR/ÚSVRK)  a užívateľom (obec).

[2] MV SR/ÚSVRK si vyhradzuje právo akceptovať aj iný typ dokumentu, z ktorého dostatočne vyplýva preukázanie splnenia podmienok pre zapojenie sa do národného projektu“ 

[3] Informatívny charakter