Preskočiť na obsah

Mapovanie skládok v obciach s prítomnosťou MRK

Mapovanie skládok v obciach s prítomnosťou MRK (marginalizovaných rómskych komunít) vychádza z aktivít definovaných v Akčných plánoch k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022 - 2024 (konkrétne aktivita 2.1.8., prioritná oblasť Bývanie). Cieľom mapovania je poskytnúť užívateľom (primárne obciam) bližšie informácie o skládkach evidovaných na území obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktoré môžu slúžiť ako dátový podklad pre ďalší postup pri ich odstraňovaní (napríklad ako podklad pre vyčíslenie investičnej potreby na odstránenie skládky, či informáciu o nebezpečnom/potenciálne nebezpečnom odpade nachádzajúcom sa na konkrétnej skládke). Prehľad vznikol v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ďalej len „ŠGÚDŠ“), Ministerstvom životného prostredia SRInštitútom environmentálnej politiky. Prehľad Mapovanie skládok vznikol prepojením dát z aplikácie skládkyAtlasu rómskych komunít 2019 (ďalej len „ARK19“).

Aplikácia skládky, ktorá sa nachádza na webovom sídle ŠGÚDŠ (http://apl.geology.sk/skladky/), zobrazuje bodové záznamy skládok zaevidovaných na území Slovenskej republiky. Ku každej zaevidovanej skládke je priradený tzv. elektronický záznamový list (eZL) - set informácií, ktoré sú aktualizované pracovníkmi odboru starostlivosti o životné prostredie na príslušných okresných úradoch. eZL obsahuje 82 údajov, ktorých zoznam sa nachádza v prílohe č. 1 Pokynu ministerstva životného prostredia. Medzi tieto dáta patria napríklad parametre skládky (ako napríklad objem, vzdialenosť od obydlia, rok vytvorenia, rok ukončenia), vzťah skládky k okoliu (ako napríklad kontakt s podzemnými vodami), k ovzdušiu, technická bezpečnosť skládky (ako napríklad svahová deformácia, vplyv na životné prostredie, vzdialenosť od vodného zdroja), zloženie odpadu (podľa Vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z. z. a/alebo Vyhlášky MŽP SR 19/1996 Z. z.) geologické údaje, údaje spracovateľa. Aplikácia neobsahuje informácie o environmentálnych záťažiach (viac k environmentálnym záťažiam tu: https://www.geology.sk/geoinfoportal/monitoring-environmentalnych-zatazi/).

Súbor Mapovanie skládok obsahuje 4 zošity:

  1. Aktívne skládky ŠGÚDŠ a ARK19 - prehľad aktívnych skládok (skládky s neurčeným dátumom likvidácie, skládky s rokom likvidácie 2022 a viac vrátane), ktoré sú evidované v zozname skládok ŠGÚDŠ a nachádzajú sa v obciach v zozname ARK 2019; v stĺpci H sa nachádza údaj o evidencii skládky tuhého komunálneho odpadu v ARK 2019.
  2. Nelegálne skládky ŠGÚDŠ a ARK19 - prehľad nelegálnych skládok (atribút tzv. opustená skládka bez prekrytia (nelegálna skládka) v aplikácii skládky) a ich počet v obciach v zozname ARK 2019.
  3. Skládky evidované len v ARK19 - prehľad skládok tuhého komunálneho odpadu evidovaných v obciach z ARK 2019, pričom tieto skládky nie sú evidované v aplikácii skládok ŠGÚDŠ.
  4. Skládky nebezpečný odpad ŠGÚDŠ - prehľad druhov odpadu vrátane nebezpečného/potenciálne nebezpečného odpadu so špecifikáciou skupiny odpadov a ich názvov v skládkach evidovaných v zozname ŠGÚDŠ v obciach zo zoznamu ARK 2019 – zloženie odpadu vychádza z Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. a Vyhlášky MŽP SR č. 19/1996 Z. z.

Limity dátového súboru Mapovanie skládok:

  1. Zošit Skládky evidované len v ARK19 - vychádza z manuálneho porovnania dát v zozname ARK19 a databázy skládok ŠGÚDŠ.
  2. Odchýlky môžu byť spôsobené zmenami v katastrálnych územiach (napríklad údaj o katastrálnom území pochádza z obdobia vloženia údajov o skládke), prípadne odlišnými údajmi o katastrálnom území v prípade skládok na pomedzí katastrálnych území.
  3. Informácie o skládkach sa viažu na obec, nie priamo na osídlenie s marginalizovanými rómskymi komunitami (to znamená, že skládka sa nemusí nachádzať v osídlení alebo v bezprostrednej blízkosti osídlenia).

Prílohy:

Súbor Mapovanie skládok (XLSX - 240,65 kB)

Pokyn ministerstva životného prostredia SR (PDF - 261,80 kB)

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (DOCX - 97,75 kB)

Vyhláška MŽP SR č. 19/1996 Z. z. (DOCX - 17,39 kB)

Užívateľská príručka Skládky (PDF - 1,60 MB)

Návod na používanie aplikácie skládky (PDF - 1,06 MB) - http://apl.geology.sk/skladky/

V prípade otázok kontaktujte: daniela.repkova@vlada.gov.sk

Foto: Košice MČ Západ