Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2024

Úrad vlády SR podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 524/2010 Z. z.“) a § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) vyhlásil dňa 15. apríla 2024 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či registrovaným sociálnym podnikom a pod.

Na projekty je k dispozícii 550 000 Eur.

Termín uzávierky je 30. mája 2024.

Minimálna výška dotácie je 5 000 €. Maximálna výška dotácie je 20 000 €.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve. 

Kontaktná osoba pre bežnú komunikáciu v procese predkladania žiadosti a vybavovania žiadosti:

Mgr. Lucia Kováčová, manažér pre dotačnú schému

e-mail: dotacia.usvrk@vlada.gov.sk , telefón +421 2 209 25 428

Prezentácia k Dotačnej schéme na rok 2024

Prezentácia_dotačná schéma 2024 (PDF - 571.05 kB)

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024 (PDF - 936.22 kB)

Informácia: Aj pre dotácie poskytované mimo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024 sa použijú tlačivá a formuláre uvedené na tejto internetovej stránke a takisto sa na ne vzťahujú ZÁVÄZNÁ METODIKA pre žiadateľa o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a Príručka k verejnému obstarávaniu pre prijímateľov dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

oznam_o_zmene_clenov_komisie.pdf (PDF - 119.44 kB)

Prílohy

Žiadosť o poskytnutie dotácie (DOCX - 16.63 kB)

Popis projektu žiadosti (DOCX - 23.27 kB)

Štrukturovaný rozpočet projektu a komentár k rozpočtu (word) (DOCX - 25.63 kB)

Protikorupčný dotazník (DOCX - 44.72 kB)

Záväzná metodika

Záväzná metodika pre žiadateľa o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (PDF - 1.00 MB)

Dodatok č. 1 k Záväznej metodike pre žiadateľa (PDF - 224.27 kB)

ÚPLNÉ ZNENIE opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Príručka k verejnému obstarávaniu

Príručka k verejnému obstarávaniu pre prijímateľov dotácie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (PDF - 1.70 MB)

Opatrenie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity č. 2/2023

Opatrenie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity č. 2/2023, ktorým sa vydáva štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a navrhovanie ich podpory (PDF - 611.54 kB)

Ďalšie prílohy v procese spracovania žiadosti

Čestné vyhlásenie pre žiadateľa (DOCX - 35.68 kB)

Čestné vyhlásenie pre samosprávy (DOCX - 37.20 kB)

Vzor potvrdenia zriaďovateľa pre RO a PO (DOCX - 19.89 kB)

Vzor čestného vyhlásenia ak je predmetom žiadosti nehnuteľnosť vrátane stavieb, alebo identifikácia subjektu sociálnej ekonomiky (DOCX - 70.67 kB)

Prehľad dotácií (DOCX - 17.84 kB)

Údaje na overenie nehnuteľností v katastri (DOCX - 41.04 kB)

Vzor žiadosti inému poskytovateľovi verejných prostriedkov  (DOCX - 21.28 kB)

Prílohy pre verejné obstarávanie

Prílohy v procese vyúčtovania projektu (po skončení projektu)

Vzory zmlúv

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie (PDF - 1.00 MB)

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie - Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií (PDF - 322.59 kB)

Protikorupčná doložka k Zmluve o poskytnutí dotácie (PDF - 522.57 kB)

Ostatné predpisy

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky  č. 4/2023 zo dňa 4. júla 2023  o poskytovaní finančných prostriedkov v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Opatrenie SVSPRK 32023 hodnotiaci organ 6911_33759_2023