Preskočiť na obsah

Riadiaca pracovná skupina rokovala o návrhu Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity zorganizoval online stretnutie členov a členiek Riadiacej pracovnej skupiny poradnej komisie pre Stratégiu rovnosti, inklúzie a participáciu Rómov do roku 2030. Externí experti a expertky odprezentovali tematické oblasti - vzdelávania, bývania, zamestnanosti, zdravia a boja s protirómskym rasizmom. Po diskusii zástupcovia riadiacej skupiny vzali tento strategický materiál na vedomie. Nasledujúce týždne Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity čaká legislatívny proces interného a medzirezortného pripomienkového konania. V marci obnoví Úrad činnosť tematických pracovných skupín a pristúpi k príprave Akčných plánov. Ďakujeme za spoluprácu a za návrhy na vylepšenie tohto strategického a prierezového materiálu.